IK Start og om­døm­met

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det gjel­der å bru­ke ho­det og føl­ge de reg­ler som gjel­der. Det gjel­der også de som har skutt inn ka­pi­tal i IK Start nå. Hvis man dri­ver med spill, kjøp av små­godt og kjøp av al­ko­hol blir ikke nød­ven­dig­vis om­døm­met så godt.

●● Et om­døm­me er en sam­ling med er­fa­rin­ger og in­for­ma­sjon. Det bør være så po­si­tivt som mu­lig for alle or­ga­ni­sa­sjo­ner. Når nå in­ves­to­re­ne i IK Start tråk­ker i sa­la­ten man­ge ste­der, og att­på­til ikke sty­rer se­riøst så for­tje­ner man å bli av­kledd i alle medi­er og på alle ste­der. Vi er alle nak­ne, og vi kan ikke an­net enn å bru­ke våre krop­per alle ste­der.

Sty­ret i IK Start er ikke et godt sty­re, for det har for man­ge nikke­duk­ker og for mye inn­avl. Vi får der­med ikke den bred­den i opp­fat­nin­ger som er øns­ke­lig. Man skal ikke bare sty­re en klubb, men man skal bi­dra med ting i man­ge mil­jø­er. Det spørs om det er noen vits i å høre på noen av dem.

In­ves­to­rer og and­re må bru­ke ho­det. Det gjel­der å være godt rus­tet i for­hold til med­lem­me­ne, og det er le­del­sen, sty­ret og pub­li­kum. Det har ikke kom­met frem. Og så er vi så man­ge etter­hvert med høy­ere ut­dan­nel­se, at vi i dag står i fare for å pipe ut hele Start-sty­ret. SVERRE LAR­SEN, Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.