El­ton John sam­let 12.000 på Bystranda

«Cand­le In The Wind», «Rock­et Man» og «Ti­ny Dan­cer» var noen av høyde­punk­te­ne til El­ton John-pub­li­kum­met på Bystranda tors­dag kveld. Og pub­li­kum stor­kos­te seg på Palme­sus-are­na­en.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Det­te var utro­lig gøy, og det ble ma­gisk ut­over kvel­den da vi fikk oss en bed­re plass nær­me­re sce­nen. Å høre «Ti­ny Dan­cer» og «Rock­et Man» var helt fan­tas­tisk, sier til­skuer Ma­rie Eis­en­hardt.

12.000 møt­te opp på Bystranda tors­dag kveld for å få med seg El­ton John, som en­tret sce­nen i 20.30-ti­den. Den le­gen­da­ris­ke bri­ten kom på rett etter at regn­by­ge­ne for­svant.

– Hal­lo Kris­tian­sand! Det er dei­lig å være her i kveld, selv om det er litt små­kaldt i dag, sier El­ton John fra sce­nen, etter­fulgt av lå­ten «I Guess That’s Why They Call It The Blues», som for al­vor fikk var­men i pub­li­kum.

REISTE FRA SANDEFJORD

Ut­over kvel­den ser­ver­te El­ton John vel­kjen­te hits som «Rock­et Man», «Your Song» og «Cand­le In The Wind», som selv­føl­ge­lig gikk rett hjem blant til­skuer­ne.

I folke­ha­vet møt­te Fædre­lands­ven­nen ek­te­pa­ret Ru­ne og Ann Kris­tin Heim­stad, som tok tu­ren helt fra Sandefjord for å få med seg kon­ser­ten i Kris­tian­sand.

– Det­te var en knall­bra kon­sert. Høyde­punk­tet var «Cand­le In The Wind» helt på slut­ten, sier Ru­ne.

– Hvil­ket ter­ning­kast vil dere gi på kon­ser­ten?

– For min del blir det ter­ning­kast fire, si­den jeg ikke sy­nes at selve ly­den var så bra, sier AnnKris­tin, og gir or­det vi­de­re til Ru­ne.

– Jeg er uenig, den­ne kon­ser­ten for­tje­ner en sek­ser, og den var de­fi­ni­tivt verdt tu­ren helt fra Sandefjord.

Ben­te Chris­ti­an­sen og Elin Bro- en Støy­len var to av man­ge tu­se­ner som møt­te opp på Bystranda fle­re ti­mer før El­ton John sat­te seg ved pia­no­et.

Da Fædre­lands­ven­nen spur­te dem om fa­vo­ritt­lå­ten, klar­te de ikke helt å bli eni­ge.

– «Cand­le In The Wind» er en helt fan­tas­tisk sang. Den er både trist og fin, og jeg hus­ker da den ble brukt i be­gra­vel­sen til prin­ses­se Dia­na. El­ton John spil­te jo på Sør Are­na for ti år si­den, men da kjøp­te jeg ikke bil­lett. Si­den har jeg ang­ret fælt. Der­for er det eks­tra dei­lig å være her i dag, sier Ben­te Chris­ti­an­sen for­nøyd.

Elin Bro­en Støy­len, der­imot fikk med seg kon­ser­ten på Sør Are­na, og der fikk hun høre sin fa­vo­ritt­låt av El­ton John.

– Han har man­ge fine bal­la­der, men den al­ler bes­te er «Sor­ry Se­ems To Be The Har­dest Word».

– EN LE­GEN­DE

Kjæ­reste­pa­ret Vi­vi­an Stef­fen­hau­gen og Ve­gard Aas var ikke helt inn­stilt på å stå midt i folke­ha­vet un­der kon­ser­ten. Der­for sik­ret de seg tid­lig en idyl­lisk plass i vann­kan­ten ved sce­nen.

De had­de kun var­me ord om El­ton John da Fædre­lands­ven­nen spur­te om hvil­ket for­hold de had­de til bri­tens mu­sikk.

– Jeg har vært fan vel­dig len­ge, han har jo en haug med klas­si­ke­re. Det er rett å kal­le ham en le­gen­de, sier Ve­gard Aas.

Kjæ­res­ten Vi­vi­an Stef­fen­hau­gen leg­ger til hvil­ke lå­ter hun li­ker best av den bri­tis­ke stjer­nen.

– «Ti­ny Dan­cer» og «Rock­et Man» er le­gen­da­ris­ke og fine lå­ter, sier Stef­fen-hau­gen.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Torbjørn Eis­en­hardt (t.v.), Ma­rie Eis­en­hardt, Kas­per Juul og Li­ne Jøns­son stor­kos­te seg på El­ton John-kon­sert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.