Ve­ro­ni­ca Mag­gio åp­net strand­fes­ten

Pub­li­kum strøm­met til Bystranda da den svens­ke pop­stjer­nen Ve­ro­ni­ca Mag­gio en­tret sce­nen i går etter­mid­dag.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– «Mag­gen, Mag­gen, Mag­gen!», rop­te til­skuer­ne som sto helt fram­me ved sce­nen fre­dag etter­mid­dag.

I 17-ti­den fre­dag etter­mid­dag over­tok Ve­ro­ni­ca Mag­gio sta­fett­pin­nen etter El­sa & Emi­lie, som var­met opp for Upp­sa­la-ar­tis­ten.

Fre­da­gens kon­sert var den and­re gan­gen at Mag­gio spil­te un­der Palme­sus. I 2011 spil­te hun også på Bystranda, men det­te hus­ket hun ikke noe av, sa hun i et vi­deo­in­ter­vju til KRS­by rett før kon­sert­start fre­dag.

«JAG KOM­MER»

Noen av til­skuer­ne som sik­ret seg en god plass i den ste­ken­de som­mer­sola på Bystranda, var venn­inne­gjen­gen Ine Fors­berg, Thea Ma­rie Bar­k­ve og Solveig Aak­re.

– Vi kom mest for å høre «Jag Kom­mer», som er kan­skje hen­nes ku­les­te låt, sa Fors­berg rett før kon­ser­ten.

Thea Ma­rie Bar­k­ve sier til Fædre­lands­ven­nen at hun len­ge har hørt på Mag­gios lå­ter.

– Man har lik­som ikke hatt skik­ke­lig kjær­lig­hets­sorg før man har hørt på Mag­gio, lå­te­ne er helt utro­li­ge, for­tel­ler Bar­k­ve en­tu­si­as­tisk.

– VI ELS­KER HEN­NE

Ju­lie John­sen, He­loi­se Sverd­rup Lund, Ma­ren Lar­sen og An­ne Madelei­ne Gil­bert Axel­sen var også i fyr og flam­me da Mag­gio åp­net som­mer­fes­ten.

– Vi els­ker hen­ne! ro­per Ju­lie John­sen.

– Vi har hørt på hen­ne si­den vi­dere­gå­en­de, og fort­satt hø­rer vi på hen­ne hele ti­den, leg­ger Sverd­rup Lund til.

Pro­gram­met for strand­fes­ten i går kveld var ar­tis­ter som Se­eb, Fed­de Le Grand, Za­ra Lars­son og Dimi­tri Ve­gas & Like Mike.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Ve­ro­ni­ca Mag­gio sør­get for god stem­ning un­der fre­da­gens Palme­sus.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Ine Fors­berg (t.v), Thea Ma­rie Bar­k­ve og Solveig Aak­re stor­kos­te seg på Ve­ro­ni­ca Mag­gio-kon­sert.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Ju­lie John­sen (t.v), He­loi­se Sverd­rup Lund, Ma­ren Lar­sen, An­ne Madelei­ne Gil­bert Axel­sen var en­tu­si­as­tis­ke da Ve­ro­ni­ca Mag­gio en­tret sce­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.