50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. JULI 1967

●● I går kveld ble det de­fi­ni­tivt av­gjort at Ag­der Folke­høg­sko­le ikke kom­mer til å flyt­te til­ba­ke til sin tomt ved E-18 på Tang­valls­let­ta. Søg­ne kom­mu­ne ved­tok nem­lig å god­kjen­ne sko­lens til­bud om make­skif­te, og sko­len har der­med sik­ret seg en me­get vak­kert be­lig­gen­de tomt i Kværn­hus­vann-om­rå­det, , sam­ti­dig som kom­mu­nen over­tar den sen­tralt tralt be­lig­gen­de ei­en­dom­men som sko­len nå ei­er. Etter den hef­ti­ge de­batt som har på­gått i Søg­ne den se­ne­re tid mann og mann i mel­lom, og også å in­nen kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­tenes­nes rek­ker, fikk Sven An­dre­as­sen og Thor­leif rleif Lohnes til­råd­ning om make­skif­te bred d til­slut­ning. Det var som ven­tet fullt på til­hø­rer­plas­se­ne da sa­ken ble tatt opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.