25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. JULI 1992

●● USA har sendt seks ma­rine­far­tøy­er med blant an­net kamp­he­li­kopt­re og ma­rine­in­fan­te­ris­ter til Adria­ter­ha­vet for å støt­te de in­ter­na­sjo­na­le for­sø­ke­ne på å få inn for­sy­nin­ger til de be­lei­re­de inn­byg­ger­ne i Sa­ra­je­vo. USA kan kom­me til å gi fly­støt­te for å sik­re at fly­plas­sen i Sa­ra­je­vo hol­des åpen for trans­port­fly med for­sy­nin­ger. Men det er ikke ak­tu­elt å sta­sjo­ne­re bakke­styr­ker i Bos­nia-her­cego­vi­na, opp­ly­ser det ame­ri­kans­ke for­svars­de­par­te­men­tet. De 300.000 inn­byg­ger­ne i Sa­ra­je­vo har stort be­hov for mat og medi­si­ner, men en luft­bro ale­ne vil ikke sør­ge for til­strek­ke­lig med fors sy­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.