QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva het Wes Kra­vens skrekk­film­tri­lo­gi hvor en mas­ke, ba­sert på et norsk ma­le­ri, var et sen­tralt ele­ment?

2. Hva he­ter Ro­mas in­ter­na­sjo­na­le luft­havn og Ita­lias størs­te fly­plass?

3. Hvil­ket grunn­stoff har atom­num­mer 5 og for­kor­tes B?

4. Hva het den lil­le ani­mer­te and­un­gen på BarneTV som var bret­tet av pa­pir?

5. I hvil­ken by lig­ger Den Na­tio­na­le Sce­ne?

6. Hvil­ken in­ter­na­sjo­nal men­neske­retts­be­ve­gel­se ble stif­tet i 1961 av den en­gels­ke ad­vo­ka­ten Pe­ter Be­nen­son på bak­grunn av en ar­tik­kel han skrev i avi­sen The Ob­ser­ver om to por­tu­gi­sis­ke sam­vit­tig­hets­fan­ger?

7. Hvil­ken be­nev­nel­se bru­kes også om 60-års bryllupsdag?

8. Hvil­ken riks­dek­ken­de avis kal­ler seg ”venstre­si­das dags­avis”?

9. Hva he­ter den yngs­te skue­spil­ler­dat­te­ren til tea­ter­re­gis­sør Stein Win­ge og skue­spil­ler Ka­ri On­stad?

10. Når opp­hør­te 50-ørin­gen å være tvun­gent be­ta­lings­mid­del i Nor­ge?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.