Slik blir da­gens ski­fest

Od­der­sjaa lo­ver i dag en spek­ta­ku­lær rulle­ski­fest rundt Fiske­bryg­ga, med fle­re av ver­dens bes­te ski­lø­pe­re på start­stre­ken.

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

– I våre øyne er det en pub­li­kums­venn­lig rulle­ski­løy­pe med fan­tas­tisk be­lig­gen­het. Som ski­løy­pe er den i fla­tes­te la­get, men at pub­li­kum kom­mer så tett på, og med Gra­va­ne, Kil­den og Fiske­bryg­ga som ku­lis­ser, så blir det­te en fan­tas­tisk markedsføring av byen vår, me­ner Nils Vi­dar Stray, løps­le­der for Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val.

STAR­TER KLOK­KA 16

Lør­dag etter­mid­dag klok­ka 16 star­ter ar­ran­ge­men­tet, og i lø­pet av en halv­time har både junior og se­nior for både da­mer og her­rer unna­gjort pro­lo­gen, som er run­den på én kilo­me­ter rundt Fiske­bryg­ga.

Mens 10–16-årin­ge­ne kon­kur­re­rer, gjør junio­re­ne og se­nio­re­ne seg kla­re til jakt­star­ten, som går 17.30 for da­mer og 17.50 for her­rer. Da­me­ne går seks run­der og her­re­ne ti. Tids­dif­fe­ran­sen fra pro­lo­gen gan­ges med to for da­mer og fire for her­rer, slik at man skal få noe igjen for å gå fort i den kor­te pro­lo­gen. Det vil si at hvis pro­log­vin­ne­ren for her­rer vin­ner med ett se­kund, går han ut fire se­kun­der foran neste­mann på jakt­star­ten. Stil­ar­ten er klas­sisk.

VIL INNFRI

To­talt er det rundt 100 på­meld­te lø­pe­re, in­klu­dert de fem lands­lags­lø­per­ne Mar­tin Johnsrud Sundby, Ni­klas Dyr­haug, Emil Iver­sen, Hei­di Weng og Astrid Uh­ren­holdt Ja­cob­sen for­uten det sto­re trekk­plas­te­ret, Pet­ter Nort­hug.

– Vi er vel­dig for­nøyd med start­fel­tet. Ut­gangs­punk­tet vårt var at vi treng­te pro­fi­ler­te lø­pe­re for å lage en folke­fest, og der sy­nes jeg Ski­for­bun­det har inn­fridd. Nort­hug er de­fi­ni­tivt trekk­plas­te­ret, men det blir også spen­nen­de å se om våre nest bes­te lø­pe­re på re­gion­la­ge­ne kla­rer å ham­le opp med de bes­te, sier Stray.

Blant lø­pe­re med lo­kal til­knyt­ning, er Ve­gard Bjerk­reim Nil­sen tro­lig vårt bes­te kort. Den tid­li­ge­re Tor­ri­dal­lø­pe­ren med fle­re ver­dens­cup­renn, kom i vin­ter til­ba­ke etter rygg­ska­de, og fikk blant an­net med seg en fem­te­plass i ski-nm.

– Det blir spen­nen­de å se hvor­dan jeg står sam­men­lig­net med lands­lags­lø­per­ne. Jeg ser fram til å gå på min tid­li­ge­re hjemme­bane, det mo­ti­ve­rer litt eks­tra, sier Bjerk­reim Nil­sen, som er bo­satt på Lil­le­ham­mer.

STORSKJERM

Den lo­ven­de ski­skyt­te­ren, Lars Aas­heim Sva­land fra Bir­ke­nes, stil­ler også i se­nior­klas­sen.

Start- og mål blir ved Kil­den, hvor det også blir storskjerm hvor pub­li­kum kan føl­ge lø­per­ne gjen­nom hele løy­pa.

– Vi an­tar at Nort­hug i seg selv vil trek­ke man­ge eks­tra til­skue­re, sier Stray.

Pet­ter Nort­hug (oppe til ven­st­re), Hei­di Weng, Ni­klas Dyr­haug, Mar­tin Johnsrud Sundby, Astrid Uh­ren­holdt Ja­cob­sen og Emil Iver­sen er de størs­te trekk­plast­re­ne på Fiske­bryg­ga i dag.

GRAFIKK: JAN GRYTTING

Slik går den én kilo­me­ter lan­ge run­den, hvor lø­per­ne blant an­net skal rundt Fiske­bryg­ga og gå bak Kil­den. Pub­li­kums­om­rå­det blir i start- og mål­om­rå­det ved Kil­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.