Jeg har blitt en bedre­ski­lø­per etter at jeg ble far. s Det sy­nes jeg er vel­dig gøy.

Da­gen før Mar­tin Johnsrud Sundby (32) går Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val rundt Fiske­bryg­ga, nøt skies­set en etter­leng­tet fa­mi­lie­dag i Dyre­par­ken.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

– Sli­ke da­ger som det­te er på sett og vis en form for men­tal til­bake­be­ta­ling for man­ge ti­mer borte fra fa­mi­li­en, sier Mar­tin Johnsrud Sundby.

Midt i opp­kjø­rin­gen til den utro­lig vik­ti­ge Ol-se­son­gen – hvor Johnsrud Sundby har blin­ket seg ut 15 kilo­me­ter skøy­ting i Py­e­ong­chang som øvel­sen hvor han en­de­lig skal vin­ne et in­di­vi­du­elt mes­ter­skaps­gull – stil­ler 32-årin­gen lør­dag i Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val. Fre­dag til­brak­te han i Dyre­par­ken sam­men med kona Ma­rie­ke og søn­ne­ne Mar­kus (4) og Max (1).

– Må BRU­KE TI­DEN EFFEKTIVT

Fædre­lands­ven­nen får noen få mi­nut­ter med ham mens fa­mi­li­en ven­ter på to­get til Hakke­bakke­sko­gen. Skies­set leg­ger ikke skjul på at det er svært kre­ven­de å sat­se mot Ol-gull som to­barns­far.

– Det er de­fi­ni­tivt kre­ven­de, og det stil­ler enda stør­re krav til at jeg er nøye i tre­nings­ar­bei­det, at jeg bru­ker ti­den jeg må ha til tre­ning effektivt. Når jeg er på sam­ling, så er jeg på sam­ling, og når jeg er hjem­me er jeg hjem­me. Den bi­ten er vik­tig å være struk­tu­rert på. Men jeg har klart å bli en bed­re ski­lø­per etter at jeg ble far, og det er vel­dig gøy. Jeg sy­nes det er mo­ti­ve­ren­de å få til beg­ge de­ler, og det er det jeg le­ver for nå, sier Røa-gut­ten.

Fre­dag mor­gen var han ute gry­tid­lig, og al­le­re­de før åtte var han fer­dig med – til han å være – en «kort tre­nings­økt» på halv­an­nen time. Res­ten av da­gen var «de­di­kert fa­mi­li­en».

Han er kjent for sine enor­me tre­nings­do­ser, som tro­lig har gjort ham til ver­dens mest gjen­nom­tren­te ski­lø­per – og sør­get for tre sam­men­lagt­sei­rer i ver­dens­cu­pen på de sis­te fire se­son-

ge­ne. Men den eks­tre­me jevn­he­ten i pre­sta­sjo­ne­ne, at han nes­ten all­tid er i top­pen, er kan­skje også år­sa­ken til at han ald­ri har klart å vin­ne et in­di­vi­du­elt mes­ter­skaps­gull. Sist vin­ter ble det to sølv­me­dal­jer i Lah­ti-vm.

SIK­TER MOT OL-GULL

Mens eldste­søn­nen Mar­kus ko­ser seg i et leke­ap­pa­rat, for­tel­ler skies­set om den sky­høye mo­ti­va­sjo­nen han fort­satt har – og som til­syne­la­ten­de ald­ri tar slutt.

– Det jeg hol­der på med er ab­so­lutt det mor­soms­te i ver­den. Jeg får lov til å ut­vik­le meg år for år. Jeg får star­te se­son­gen med å se på hva som skjed­de i for­ri­ge se­song, og fin­ne ut hva jeg har mu­lig­het til å bli bed­re på. Det fin­ner jeg utro­lig mye mo­ti­va­sjon i. Jeg ser på sat­sin­gen min som et pus- les­pill der jeg skal leg­ge brik­ke­ne på rik­tig sted. Det er ikke mu­lig å leg­ge alle brik­ke­ne helt per­fekt, men jeg sy­nes det er utro­lig gøy å job­be med å leg­ge dem mest mu­lig per­fekt. Det er det som mo­ti­ve­rer meg hver enes­te dag.

– Hvil­ken brik­ke er det som har størst fo­kus i år?

– OL er de­fi­ni­tivt ho­ved­brik­ken. Jeg prø­ver å leg­ge den slik at det blir et in­di­vi­du­elt OL på 15 kilo­me­ter skøy­ting, og da er det høy fart over lang tid som er i fo­kus, sier Johnsrud Sundby.

– KAN ALD­RI TA FE­RIE

Han kla­ger på in­gen måte over til­væ­rel­sen som ski­lø­per, men om­kran­set av tu­sen­vis av som­mer­tu­ris­ter i Dyre­par­ken, kom­mer det også et lite hjerte­sukk.

– Jeg er på jobb 365 da­ger i året, det vans­ke­ligs­te med yr­ket mitt er at jeg ald­ri kan ta fe­rie slik som van­li­ge folk. Ja, jeg har stor fri­het i hver­da­gen min, men når and­re folk slap­per av på kvel­den og fin­ner på mor­som­me ting, må jeg ut for å tre­ne to ti­mer. I lys av det be­tyr da­ger som den­ne eks­tra mye.

Kan­skje det også har gitt ham det men­ta­le og fy­sis­ke over­skud­det til å set­te Ni­klas Dyr­haug, Emil Iver­sen og Pet­ter Nort­hug på plass i lør­da­gens jakt­start på Fiske­bryg­ga.

– Jeg skal de­fi­ni­tivt gi full gass. Jeg gle­der meg vel­dig, sier Johnsrud Sundby.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Fre­dag til­brak­te Mar­tin Johnsrud Sundby i Dyre­par­ken sam­men med kona Ma­rie­ke og søn­ne­ne Mar­kus og Max. Lør­dag går skies­set Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val på Fiske­bryg­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.