Fakta

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Chris­top­her Ting­vat­ne Lange­land, 33 år fra Kris­tian­sand

● Lange­land var fot­ball­spil­ler på Starts junior­lag, men gjor­de det bed­re i odds­tip­ping. Ble book­ma­ker i Cen­ter­bet før han star­tet sitt eget Odds­mo­del AS. Sel­ska­pet ble i fjor solgt til Ga­ming In­no­va­tion Group og Lange­land mot­tok aksjer i byt­te. Har ver­di­er for rundt 80 mil­lio­ner i GIG.

Ro­bin Ei­rik Re­ed, 36 år fra Kris­tian­sand

● Opp­vokst i Kris­tian­sand men bo­satt på Mal­ta der han le­der Ga­ming In­no­va­tion Group (GIG). Var pro­fe­sjo­nell po­ker­spil­ler og star­tet GIG sam­men med Fro­de Fa­ger­li i 2008. Solg­te aksjer for 42 mil­lio­ner kro­ner i juni i år, men ei­er iføl­ge Da­gens Næ­rings­liv fort­satt aksjer for rundt 350 mil­lio­ner.

Mads Nes­set, 31 år fra Bir­ke­nes

● Var med på å grunn­leg­ge Odds­mo­del AS sam­men med Chris­top­her Lange­land, hans ka­me­rat fra ti­den som junior­spil­ler i Start. Størs­te ei­er i Flax­vatn Hold­ning AS som har aksjer verd rundt 70 mil­lio­ner kro­ner i Ga­ming In­no­va­tion Group.

Kje­til Myr­lid Aa­sen, 42 år fra Ber­gen

● In­ves­tor i Ber­gen. Var ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nio Inc som i 2015 over­tok alle ak­sje­ne i Ga­ming In­no­va­tion Group. Grunn­leg­ger og ei­er av Ber­gen Sports Con­sul­ting AS, et pro­gram­vare­sel­skap som le­ve­rer stra­te­gisk ana­ly­se til fle­re sel­ska­per i spill­in­du­stri­en.

Fro­de Fa­ger­li, 46 år fra Drø­bak

● Kjent norsk po­ker­spil­ler. Ei­er og ar­ran­ge­rer nor­ges­mes­ter­ska­pet i po­ker hvert år. Var med på å star­te Ga­ming In­no­va­tion Group i 2008. Har iføl­ge fle­re medi­er tjent stort på sine ei­er­an­de­ler i Ga­ming In­no­va­tion Group.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.