På ters­ke­len til gjen­nom­brudd

Tho­mas Zer­nichow (21) er et navn det har gått gjet­ord om på Sør­lan­det i fle­re år. Nå er det fle­re grun­ner til at gjen­nom­brud­det kan kom­me.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN paal.joer­gen­sen@fvn.no -

– Jeg har vel ald­ri følt meg bed­re. Nå er også selv­til­li­ten der. Så pas­ser selv­føl­ge­lig 4–3–3 meg bed­re enn slik vi har spilt tid­li­ge­re, sier Tho­mas Zer­nichow etter nok en tre­ning på Spare­ban­ken Sør Are­na.

Nå ty­der alt at det blir fle­re 1.-di­vi­sjons­mi­nut­ter for Vågs­bygd-gut­ten de nes­te kam­pe­ne. Stei­nar Pe­der­sen er i ferd med å kon­ver­te­re fra 4–4–2 til 4–3–3. Det pas­ser Zer­nichow, som har indre­lø­per skrevet i pan­na, som hånd i hans­ke. Sam­ti­dig har han mar­kert seg ster­ke­re og ster­ke­re på tre­ning etter en tung vin­ter og vår. Til nå har det kun blitt sju mi­nut­ter med spille­tid, men al­le­re­de i hel­gen kan det bli mer mot El­ve­rum på borte­bane. Ak­ku­rat nå er han tro­lig nær­me­re en star­telle­ver enn noen gang.

BLE START-SPIL­LER 1. JULI

– Ja. Tho­mas ser mye pig­ge­re ut enn han har gjort. Han kan de­fi­ni­tivt bli en som vi får god bruk for fram­over. Vi vet at Tho­mas er me­get godt sko­lert til å spil­le indre­lø­per i 4–3–3, sier Stei­nar Pe­der­sen, på spørs­mål om vi kan få et gjen­nom­brudd for 21-årin­gen i Start-drakt i som­mer.

Den fo­trap­pe 21-årin­gen har i en år­rek­ke blitt pekt på som et ta­lent uten­om det van­li­ge i sør­lands­fot­bal­len. Zer­nichow har her­jet i cup­kam­per mot elite­se­rie­mot­stand og le­vert på et høyt nivå for Vind­bjart i 2. di­vi­sjon. Sam­ti­dig har midt­bane­spil­le­ren vært ujevn, blant an­net på grunn av mye ska­der, før han ble Start­spil­ler 1. ja­nu­ar.

– Etter at jeg kom har jeg vært skade­fri og trent godt. Det tok litt tid å ab­sor­be­re så mye tre­ning som vi had­de i vin­ter, men det går bed­re nå. Jeg fø­ler meg pigg, sier Zer­nichow og smi­ler.

Tid­li­ge­re i som­mer tok Jerv kon­takt med Start an­gå­en­de den tid­li­ge­re Våg-, Vigør- og Vind­bjart-spil­le­ren. Ar­ne Sand­stø me­ner han har pas­set langt bed­re inn i de­res sys­tem, enn i Start sitt.

IBRAHIM STAR­TER TRO­LIG

Zer­nichow sier at han må se på egen fram­tid og vur­de­re hva som er best for ham ut fra spille­tid.

– Men jeg vil selv­føl­ge­lig al­ler helst spil­le her. Jeg hå­per på spille­tid al­le­re­de mot El­ve­rum.

– Hvor­dan ser du for deg nes­te halv­del av se­son­gen?

– At jeg bi­drar og spil­ler, sva­rer Zer­nichow kon­tant.

Tro­lig blir det Gud­mun­dur Kristjáns­son og Ni­els Vort­ho­ren som tar plass som indre­lø­pe­re mot El­ve­rum. Abu­ba­kar Ibrahim går tro­lig inn på la­get for Es­pen Børuf­sen, som er sus­pen­dert.

El­ve­rum lig­ger tred­je sist i 1. di­vi­sjon med 12 po­eng.

– Det er et lag som spil­ler 4–5– 1 el­ler 4–3–3. De har gode indre­lø­pe­re og kont­rings­kraft. For oss hand­ler det om å kom­me ut å ta kri­gen der oppe, sier Pe­der­sen, som sen­der spil­ler­ne på en li­ten fe­rie etter re­sti­tu­sjons­tre­ning man­dag. Etter søn­da­gens run­de blir det pau­se i 1. di­vi­sjon fram til 23. juli.

Tro­lig Start-lag mot El­ve­rum (4–3–3): Hå­kon Op­dal – Ei­rik Wich­ne, Si­mon Lar­sen, Tapio Heik­kilä, Hen­rik Rob­stad – Gud­mun­dur Kristjans­son, Er­lend Seg­berg, Ni­els Vort­ho­ren–abu­ba­kar Ibrahim, Da­ny N`gues­san, Da­ni­el Aase.

FOTO: PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN

Stei­nar Pe­der­sen stu­de­rer Tho­mas Zer­nichow på fre­da­gens tre­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.