De flyk­tet fra Nor­ge

2016 var et topp­år for norsk cam­ping. Tren­den ser ut til å fort­set­te i 2017. Ag­der-fyl­ke­ne blir be­skre­vet som fore­gangs­fyl­ker i cam­ping­næ­rin­gen.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KRIS­TIN OL­SEN kris­tin.ol­sen@fvn.no

Na­sim og Asad triv­des på mot­tak for mindre­åri­ge i Lil­le­sand, men skul­le sen­des ut av lan­det for­di sta­ten men­te de ikke had­de krav på be­skyt­tel­se. I vin­ter hav­net de på gata i Pa­ris.

– Nei, det kan jo ikke se sånn her ut når jeg får be­søk av avi­sen!

Åge Vi­ga­ne spret­ter opp fra sin grøn­ne hage­stol, og på et mi­nutt har han ryd­det bort både sok­ker, et par bad­min­ton­køl­ler, rusk og rask fra gress­ple­nen rundt tel­tet sitt.

Hver som­mer tar fa­mi­li­en en tur til Sør­lan­det. Søn­dag pak­ket han tel­tet og dro fra Randa­berg til Kris­tian­sand fe­rie­sen­ter sam­men med søn­nen Theo Vi­ga­ne Stor­haug (8) og hans kom­pis Ta­rald Upp­stad (9).

GODT MED ET AVBREKK

– Gut­ta var her ak­ku­rat for å hen­te noen bal­ler. De skul­le ut og ut­fors­ke en ny lek de har fun­net på, sier Vi­ga­ne.

Han sy­nes det er vik­tig og bra at bar­na får et avbrekk fra en el­lers tek­no­lo­gisk og tra­vel hver- dag. Det er kon­tras­ten til by­li­vet og hver­da­gen med alle sine gjøre­mål som lok­ker Vi­ga­ne til cam­ping­til­væ­rel­sen.

SPRENGER GAM­LE REKORDER

Og man­ge gjør som Vi­ga­ne fra Randa­berg i som­mer:

– Al­le­re­de i mars had­de vi 37 pro­sent fle­re for­hånds­be­stil­lin­ger enn i fjor, så pro­gno­se­ne for 2017 ser kjempe­gode ut, sier ad­mi­ni­stra­tiv le­der hos Kris­tian­sand fe­rie­sen­ter Wen­che Stor­buk­ås Tøn­nes­sen.

Hun for­tel­ler at fe­rie­sen­te­ret, som til sam­men rom­mer 250 sen- ge­plas­ser og 250 cam­ping­plas­ser, kan for­ven­te trav­le da­ger med ful­le hus i fel­les­fe­rien.

– Hvor­for tror du det går så bra med cam­ping­tu­ris­men?

«BACK TO BASIC»

– Det har vært en trend i fle­re år at folk vil «back to basic». Vi har det så bra på alle mu­li­ge må­ter, så jeg tror folk sy­nes det er godt å kom­me til­ba­ke til det mer pri­mi­ti­ve, sier Tøn­nes­sen.

Hun kan også for­tel­le at hun ser en ster­ke­re øk­ning av yngre men­nes­ker på cam­ping, både venne­gjen­ger og små­barns­fa­mi­li­er.

– Jeg har en fø­lel­se av at cam­ping blir mer og mer trendy. Den nye ge­ne­ra­sjo­nen av cam­pe­re som kom­mer til oss har nok noen gode barn­doms­min­ner i ba­ga­sjen, sier hun.

I lav­se­son­gen har Tøn­nes­sen sett en stor øk­ning av tu­ris­ter fra Tysk­land og Ne­der­land. I fel­les­fe­rien be­står 85 pro­sent av gjes­te­ne av nord­menn, og Tønne­sen tror an­de­len nord­menn i fel­les­fe­rien vil hol­de seg på det­te ni­vå­et også i 2017.

– UROLIGHETER STYRKER

Jan-hen­rik Lar­sen er av­de­lings­le­der for cam­ping i Næ­rings­li­vets Hoved­or­ga­ni­sa­sjon (NHO). Han kan be­kref­te at 2016 var et re­kord­år i cam­ping­næ­rin­gen, og at den po­si­ti­ve tren­den ser ut til

å fort­set­te over hele lan­det i 2017. Han tror det er fle­re år­sa­ker som lig­ger til grunn.

– Et be­drifts­nett på om lag 50 be­drif­ter sam­ar­bei­der på et na­sjo­nalt nivå for å ut­vik­le cam­ping­næ­rin­gen til å bli mer kon­kur­ranse­dyk­tig. Fe­rie­sent­re­ne rundt om i lan­det har gjen­nom­gått opp­gra­de­rin­ger, og det lig­ger et stør­re fo­kus i å dri­ve bu­tikk nå enn før, sier Lar­sen.

I til­legg tror han at uro­lig­he­te­ne sør­over i Euro­pa, og den sva­ke krone­kur­sen i Nor­ge er med på å lok­ke både uten­lands­ke tu­ris­ter nord­over, og nord­menn til å til­brin­ge fe­rien på hjemme­bane.

– Også sies det jo at cam­ping har blitt trendy, leg­ger han til og for­tel­ler at den ty­pis­ke cam­pe­ren blir yngre og yngre, og at det fin- nes en langt stør­re bred­de i cam­ping­ut­styr nå enn før.

AG­DER FORE­GANGS­FYL­KER

– Ag­der­fyl­ke­ne er to flot­te cam­ping­fyl­ker. De flot­tes­te og mest mo­der­ne cam­ping­plas­se­ne fin­ner man her, sier Lar­sen og leg­ger til at fyl­ke­ne er fore­gangs­fyl­ker i cam­ping­næ­rin­gen.

Wen­che Tøn­nes­sen er godt for­nøyd med det­te ut­sag­net.

– Det er jo kjempe­gøy at Sør­lan­det får den sta­tu­sen. Det fin­nes fire 5-stjer­ners fe­rie­sent­re i Nor­ge, og tre av dem lig­ger i Ag­der­fyl­ke­ne, sier hun.

ALLE FOTO: KRIS­TIN OL­SEN

Små og sto­re ko­ser seg ved Kris­tian­sand fe­rie­sen­ter på Dvergs­nestan­gen.

I hage­sto­len foran tel­tet kom­mer Åge Vi­ga­ne fra Randa­berg raskt i fe­rie­stem­ning.

Blir det hole-in-one?: Det var mini­gol­fen som av­gjor­de sa­ken når gut­te­ne fikk vel­ge hvil­ken cam­ping­plass de skul­le dra til.

Ta­rald Upp­stad (ven­st­re) og Theo Vi­ga­ne Stor­haug sy­nes li­vet på Kris­tian­sand fe­rie­sen­ter er mer enn greit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.