Ka­nal­byen rei­ser seg

Ka­na­len er del­vis gravd ut og ny bil­vei opp til Od­der­øya fer­dig. Mens de førs­te 126 bo­li­ge­ne rei­ser seg i Ka­nal­byen, for­be­re­des sal­get av de nes­te 90.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Byg­gin­gen av de førs­te 126 bo­li­ge­ne på Od­der­øya er i gang.

– Frem­drif­ten er i rute. Vi har gravd ut førs­te del av ka­na­len og støpt de­ler av ka­nal­kan­ten fram til der kjøre­broa kom­mer, opp­ly­ser dag­lig le­der Sven Erik Knoph i Ka­nal­byen.

Han snak­ker om den 12 me­ter bre­de ka­na­len, som blir ho­ved­at­trak­sjon i den nye by­de­len. Den blir med ti­den 335 me­ter lang.

I førs­te bygge­trinn fer­dig­stil­les en fire­del av ka­na­len, rundt 80 me­ter, mens den full­fø­res i and­re og tred­je bygge­trinn.

INNFLYTTING I 2019

Sal­get har vært for­ry­ken­de. Av 126 lei­lig­he­ter i to­talt 11 byg­nin­ger er 107 solgt.

– Vi byg­ger nå to blok­ker ut mot sjø­en ved havne­pro­me­na­den, der vi har kom­met opp til fem­te eta­sje. I lø­pet av som­mer­en er be­tong­ar­bei­det fer­dig­stilt her. Vi har også be­gynt på to blok­ker inn mot ka­na­len, opp­ly­ser Sven Erik Knoph.

Hele by­de­len står fer­dig med 700 bo­li­ger og an­slags­vis 1300 be­bo­ere rundt 2030, om mar­ke­det fort­set­ter å slu­ke unna.

Førs­te bygge­trinn er klar for innflytting i førs­te halv­del av 2019. Nå plan­leg­ges salgs­start for de nes­te 90 lei­lig­he­te­ne til vår­en.

HAR IKKE SATT PRISENE

Prisene i førs­te bygge­trinn spen­ner fra 1,6 til 13 mil­lio­ner, og i un­der­kant av 60.000 kro­ner per kvad­rat­me­ter i snitt. Ut­byg­ger fikk skryt for nøk­ternt pris­nivå.

– Pris­ni­vå­et i and­re bygge­trinn er det for tid­lig å si noe kon­kret om nå, men vi øns­ker å opp­rett­hol­de sam­me pro­fil som i førs­te bygge­trinn, opp­ly­ser ka­nal­by­sje­fen.

Imid­ler­tid ak­ter de å vi­de­re-

FAKTA Ka­nal­byen

● Hav­nas plass­be­hov før­te til at by­sty­ret i 2003 ved­tok å byg­ge ny havn i Kongs­gård/vi­ge, og for å fi­nan­siere det­te må Silo­kaia ut­vik­les.

● Ka­nal­byen ble ved­tatt av by­sty­ret i 2015, mens bygg­høy­den ble av­klart al­le­re­de i 2010. Byg­nin­ge­ne blir på mel­lom fire og 14 eta­sjer. Bygge­tom­ta er på 58 mål, og ble verd­satt til 255 mil­lio­ner kro­ner i 2013.

● Pro­sjek­tet rea­li­se­res i åtte bygge­trinn, til en bygge­kost­nad på mel­lom to og tre mil­li­ar­der kro­ner. Kris­tian­sand Havn hå­per på noen hund­re mil­lio­ner kro­ner i ge­vinst for å fi­nan­siere ny havn i Kongs­gård­buk­ta. føre vik­ti­ge ele­men­ter fra førs­te bygge­trinn med va­riert ar­ki­tek­tur og stort mang­fold av stør­rel­ser og pri­ser.

Lei­lig­he­te­ne vil spen­ne fra rundt 30 til over 150 kvad­rat­me­ter.

Ka­nal­byen ei­es av Kris­tian­sand Havn (50 pro­sent), J.B. Ug­land Eien­dom (40 pro­sent) fra Grim­stad og Ve­dal Ut­vik­ling AS (10 pro­sent) fra Oslo, som inn­le­det sam­ar­beid i 2013.

NY VEI FOR BILER TIL ØYA

Et krav fra kom­mu­nen var at den nye Od­de­røyvei­en skul­le fer­dig­stil­les al­ler først, den 300 me­ter lan­ge strek­nin­gen fra Kil­den Phus på Silo­kaia via skrå­nin­gen opp til Od­der­øya.

Vei­en ble satt i tra­fikk for tre

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ka­nal­byen blir bygd i for­len­gel­sen av om­rå­det med Fiske­bryg­ga, tea­ter- og kon­sert­huset Kil­den og den ver­ne­de si­lo­en. Kloss inn­til si­lo­en ses ka­na­len som er gravd ut, i førs­te om­gang 80 me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.