Tone­prakt un­der dom­kirke­hvelv

Faedrelandsvennen - - MENING -

Cruise­bå­ter av do­mi­ne­ren­de stør­rel­se leg­ger ukent­lig til kai i Kris­tian­sand vår, som­mer og høst, og tu­ris­ter i tu­sen­tall fra fjer­ne land gjør seg gjel­den­de i Kris­ti­an 4.-by­ens ga­ter.

●● Hva får de se og opp­le­ve av se­ver­dig­he­ter i den­ne Sør­lands­byen ved Ska­gerak? Dom­kir­ken, midt i Kvad­ra­tu­ren, med sin sær­pre­ge­de ar­ki­tek­tur og sitt høyt-ra­gen­de tårn og klokke­spill, er godt syn­lig og hør­lig i by­bil­det. Na­tur­lig nok vil man­ge til­rei­sen­de også fin­ne vei­en dit på for­mid­dags - og etter­mid­dags­tid. Stil­le og dis­kret vand­rer de rundt i Sør­lands-ka­te­dra­len og ob­ser­ve­rer. Med foto­ap­pa­ra­ter blir syns­inn­trykk for­evi­get: Eilef Pe­ters­sens Emmaus­vand­re­re, glass­ma­le­ri­er, ly­se­kro­ner, de fire evan­ge­lis­ter plas­sert på hver sin sok­kel, sand­blås­te pi­la­rer, tak­hvelv og gal­le­ri­er og de es­te­tisk vak­re or­gel­hu­se­ne med sine man­ge ver­ti­ka­le pipe­rek­ker. I til­legg får de lyt­te til mu­sikk fra Klais-or­ge­lets man­ge og vel­klin­gen­de piper. Fra slut­ten av april må­ned til langt ut i sep­tem­ber blir det i til­knyt­ning til an­løp av cruise­bå­ter ar­ran­gert halv­ti­mes or­gel­kon­ser­ter av kir­kens kan­to­rer. Kon­ser­te­ne er kan­skje først og fremst be­reg­net for tu­ris­ter, men el­lers til­gjen­ge­li­ge for and­re in­ter­es­ser­te. For «or­gel­fans» er det­te et kjær­kom­ment «inn­slag» i hver­da­gen,- også for bor­ge­re som bor i pe­ri­fe­ri­en og sø­ker inn til sen­trum.

For­le­den ons­dag etter­mid­dag

21. juni had­de et be­ty­de­lig an­tall tu­ris­ter – ame­ri­ka­ne­re, ita­lie­ne­re, tys­ke­re, en­gelsk­menn, ne­der­len­de­re og dans­ker – en­tret dom­kir­ken og plas­sert seg i benke­ra­de­ne. Tår­nuret had­de slått tre slag etter først en salme­me­lo­di på klokke­spill. Så fyl­tes kirke­rom­met med mu­sikk fra ba­rok­kens mes­ter, J. S. Bach: Komm, Hei­li­ger Geist i sær­pre­get Bach-stil og dri­ven­de tem­po. Der­et­ter lød dem­pet, ro­lig ro­man­tisk mu­sikk i Lar­go fra Den nye ver­den av Dvorak.

Kon­ser­ten av­slut­tet med Fi­na­le fra sym­fo­ni nr. 1 av L. Vier­ne med stort stemme­re­gis­ter, et fyr­ver­ke­ri av klan­ger og har­mo­ni­er spilt med en im­po­ne­ren­de tek­nikk på or­ge­lets ma­nua­ler og pe­da­ler og med kraf­ti­ge slut­tak­kor­der som til ful­le vis­te or­ge­lets vo­lum. En­kel­te ten­te lys i glo­ben, and­re for­evi­get or­gel­mes­te­ren i ak­sjon ved spille­pul­ten foran i kir­ken.

Uten tvil had­de be­sø­ket gjort inn­trykk på pub­li­kum og gitt dem en ny og stor au­dio­vi­su­ell opp­le­vel­se. KNUT GEIR AAS, Birke­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.