Fær­re tar danske­bå­te­ne

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

For fjer­de år på rad reis­te fær­re ferje­pas­sa­sje­rer mel­lom Kris­tian­sand og Hirts­hals.

For fjer­de år på rad vis­te an­tall ferje­pas­sa­sje­rer mel­lom Kris­tian­sand og Hirts­hals i fjor en li­ten ned­gang.

I fjor reis­te det til sam­men 1.260.673 pas­sa­sje­rer med fer­je­ne til Co­lor Li­ne og Fjord­line mel­lom Kris­tian­sand og Dan­mark. Det er nes­ten 43.000 fær­re enn i 2015. Ned­gan­gen de tre åre­ne før der igjen var på hen­holds­vis 8600, 4700 og 25.000 pas­sa­sje­rer.

I førs­te kvar­tal 2017 var det sam­le­de an­tall ferje­pas­sa­sje­rer mel­lom Kris­tian­sand og Hirts­hals 149.322 mot 167.998 i sam­me pe­rio­de i 2016.

De to ferje­sel­ska­pe­ne som tra­fik­ke­rer mel­lom Kris­tian­sand og Hirts­hals, bru­ker nor­malt av kon­kur­ranse­hen­syn ikke å opp­gi sine pas­sa­sjer­tall, men rap­por­te­rer til havne­myn­dig­he­te­ne. Fædre­lands­ven­nen har fått alle tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå.

STØRST På DAN­MARK

Kris­tian­sand havn er størst i Nor­ge på pas­sa­sjer­tra­fikk mel­lom Nor­ge og Dan­mark. Mens det i fjor var 1,26 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer på fer­je­ne mel­lom Kris­tian­sand og Hirts­hals, var det til sam­men 1,22 mil­lio­ner som tok sjø­vei­en mel­lom Oslo og Dan­mark. Til­sva­ren­de tall for Lar­vik-dan­mark var 714.000.

Om det er man­ge som rei­ser mel­lom Kris­tian­sand og Hirts­hals, er det enda fle­re fin­ner vei­en til og fra Sve­ri­ge med fer­je­ne fra Sande­fjord. Her var an­tall pas­sa­sje­rer i fjor 1.318.889, drøye 58.000 fle­re enn det som dro til og fra Dan­mark fra Kris­tian­sand.

Ferje­sel­ska­pe­ne frak­tet i fjor 380.313 per­son­bi­ler mel­lom Kris­tian­sand og Dan­mark, mot hen­holds­vis 381.346 og 394.257 de to fore­gå­en­de åre­ne.

NATURLIGE SVINGNINGER

As­sis­te­ren­de havne­di­rek­tør Tho­mas Gran­feldt me­ner ned­gan­gen en­kel­te år i pas­sa­sjer­tal­let er naturlige svingninger, som kom­mer som føl­ge av vær­for­hold og når pås­ken og fri­da­ger kom­mer. Han har tall som også reg­ner med de yngs­te bar­na, og der­med blir noe høy­ere enn det som Sta­tis­tisk Sen­tral­byrå ope­re­rer med.

De to­ta­le tal­le­ne for ferje­pas­sa­sje­rer over Kris­tian­sand havn in­klu­dert også de yngs­te bar­na, var i fjor 1.283.879 og 1.303.581 året før.

MIND­RE På GODS

Mens Kris­tian­sand havn er stor på pas­sa­sjer­tra­fikk, hånd­ter­te hav­na i førs­te kvar­tal i år bare én pro­sent av den sam­le­de gods­meng­den over nors­ke hav­ner. I årets tre førs­te må­ne­der ble det trans­por­tert 423.129 tonn gods til og fra Kris­tian­sand havn.

I førs­te kvar­tal i år har meng­den gods over de størs­te nors­ke hav­ne­ne gått ned. I årets tre førs­te må­ne­der ble det trans­por­tert 43,3 mil­lio­ner tonn gods til og fra de størs­te hav­ne­ne i Nor­ge, noe som er en ned­gang på 5,1 pro­sent i for­holdt til sam­me pe­rio­de i fjor.

ARKIVFOTO

Ferje­sel­ska­pe­ne Co­lor Li­ne og Fjord­line har de sis­te tre-fire åre­ne sam­let hatt en ned­gang i an­tall pas­sa­sje­rer og per­son­bi­ler mel­lom Kris­tian­sand og Dan­mark.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.