Job­ber vi­de­re for kino og bow­ling i Sør­lands­sen­te­ret

For å nå må­let om tre mil­li­ar­der i om­set­ning, er Sør­lands­sen­te­ret fast be­stemt på å ut­vi­de til­bu­det med kino og bow­ling.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

For å nå må­let om tre mil­li­ar­der i om­set­ning, er Sør­lands­sen­te­ret fast be­stemt på å ut­vi­de til­bu­det med kino og bow­ling.

– Olav Thon Grup­pen dri­ver 99 kjøpe­sent­re i Nor­ge og 15 i Sve­ri­ge og har fo­kus på at shop­ping skal være mer enn bare han­del. Det skal være en møte­plass som gir kun­de­ne opp­le­vel­ser, sier sen­ter­le­der Ru­ben Store­vold ved Sør­lands­sen­te­ret til Fædre­lands­ven­nen.

De­bat­ten om kul­tur og opp­le­vel­ser in­nen­for kjøpe­sen­te­rets fire veg­ger er på in­gen måte ny. For to-tre år si­den var det full fyr i tel­tet, og nå blus­ser det opp igjen.

By­sty­ret sa nei i de­sem­ber 2015 da re­gu­le­rings­pla­nen for Sør­lands­par­ken ble ved­tatt et­ter lang­va­rig strid.

Så sent som for tre må­ne­der si­den ble kla­gen på ved­ta­ket av­vist av Fyl­kes­man­nen, og by­sty­rets ved­tak gjort gjel­den­de.

– Må STREKKE OSS

Men ut­fal­let leg­ger in­gen dem­per på eks­pan­sjons­pla­ne­ne hos sen­ter­le­del­sen. De vars­ler om­kamp i nær fram­tid, og me­ner Sør­lan­dets ho­ved­stad har rom for fle­re ki­no­er.

– På de størs­te sent­re­ne sa­mar- bei­der vi al­le­re­de med kino­ak­tø­rer, og det er in­gen and­re byer der sent­re­ne mø­ter sli­ke ut­ford­rin­ger som i Kris­tian­sand. Når Sør­lands­sen­te­ret har som vi­sjon å være Nor­ges bes­te, må vi strekke oss et­ter det kun­den for­ven­ter, me­ner sen­ter­le­der Ru­ben Store­vold.

HÅRETE MÅL

Sen­te­ret har satt som mål å øke om­set­nin­gen fra da­gens 2,5 mil­li­ar­der til tre mil­li­ar­der kro­ner i 2020. Men da me­ner de til­bud som kino og bow­ling er nød­ven­di­ge trekk­plast­re.

– Vi li­ker å ha hårete mål på sen­te­ret. I dag er Sand­vi­ka størst i Nor­ge med rett over tre mil­li­ar­der, am­bi­sjo­nen vår er å kom­me opp på sam­me nivå. Da må vi gjø­re oss enda mer in­ter­es­san­te og få kun­de­ne til å be­sø­ke oss of­te­re. Shop­ping gjør Kris­tian­sand til en de­sti­na­sjon, og sam­men med Dyre­par­ken vil vi bli enda flin­ke­re til å trek­ke tu­ris­ter fra NordDan­mark, sier Store­vold.

THON IKKE FORNØYD

Ei­er Olav Thon (93), som var til ste­de un­der den høy­ti­de­li­ge åp­nin­gen av nye Sør­lands­sen­te­ret i 2013, har vært klar på at sen­te­ret bør ut­vik­les til noe mer.

Ny­lig ut­tal­te han til heg­nar.no at Sør­lands­sen­te­ret er blant hans dår­ligs­te in­ves­te­rin­ger noen­sin­ne.

– Kjen­ner dere på press fra ei­er­ne?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi øns­ker selv­føl­ge­lig best mu­lig av­kast­ning for dem, men vår in­ter­ne mål­set­ting er å flyt­te oss hele tida. For å spi­se kirse­bær med de sto­re kan vi ikke være fornøyd med det som er midt på tre­et, sva­rer Store­vold.

– Vil pla­ne­ne bli frem­met i lø­pet av et par års tid?

– Tids­punkt kom­mer vi til­ba­ke til, men vi ser for oss noe i nær frem­tid.

Sen­te­ret øns­ker også å øke ut­val­get av spise­ste­der, noe by­sty­ret har sagt ja til.

1. no­vem­ber åp­ner by­ens frems­te res­tau­rant­in­ves­tor, Geir Le­greid, Mon­ta­na Grill med to­talt 400 se­ter in­ne og ute. Mat & Ute­liv-kje­den hans har fra før åtte res­tau­ran­ter i Kvad­ra­tu­ren, in­klu­dert Her­lig Land og Slak­ter Sø­ren­sen.

– SKAL LIGGE I KVAD­RA­TU­REN

By­plan­leg­ger­ne fryk­ter at Kvad­ra­tu­ren og by­dels­sent­re ut­ar­mes. Der­for fra­rå­der de kul­tur­in­sti­tu­sjo­ner og til­bud in­nen helse, tre­ning og leke­land ut­over det som fin­nes i dag.

FOTO: ARKIVFOTO

– Det er in­gen and­re byer der sent­re­ne mø­ter sli­ke ut­ford­rin­ger som i Kris­tian­sand, sier sen­ter­le­der Ru­ben Store­vold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.