Fikk bot for over­våk­nings­bil­der på nett

Tor Si­gurd Brans­dal var lei av ty­ve­ri fra be­drif­ten og gikk ut med over­våk­nings­bil­der. Det end­te med en stor bot mot Brans­dal. Ty­ve­ne slapp unna.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Tor Si­gurd Brans­dal fikk bot et­ter at han la ut over­våk­nings­bil­der fra et ty­ve­ri fra be­drif­ten sin. Ty­ve­ne slapp unna.

Over­våk­nings­bil­der fra nat­ten da ty­ve­ri­et ble be­gått, ble lagt ut på be­drif­tens Face­bo­ok-si­de. Nå har Tor Si­gurd Brans­dal fått to brev. Et fra po­li­ti­et der sa­ken blir hen­lagt og et fra Data­til­sy­net som vars­ler at han vil få en bot på 75.000 kro­ner for å ha pub­li­sert bil­de­ne.

– Jeg viss­te at det var på gren­sen å leg­ge ut bil­de­ne. Men jeg gjor­de det i frust­ra­sjon over at sa­ker som jeg an­mel­der blir hen­lagt, og at de som står bak bare slip­per fri, for­tel­ler Brans­dal.

Han ei­er Vågs­bygd Bil­verk­sted, en be­drift som har 12 an­sat­te. I til­legg har han star­tet opp fir­ma­et Til­hen­ger­sen­ter Sør som blant an­net lei­er ut stil­la­ser. Natt til 13. mai i år ble et av stil­la­se­ne stjå­let. Det var da Brans­dal gjor­de et for­søk på å fin­ne ut hvem som stod bak.

LA UT BILDE

På over­våk­nings­bil­de­ne Brans­dal fant fram til da­gen et­ter, kun­ne han se to per­soner som står ved inn­gangs­døra rundt kl 03.00. Se­ne­re på fil­men kan han se at den ene per­sonen står ute ved inn­kjør­se­len.

Ste­det der stil­la­set lå, var ikke over­vå­ket med ka­me­ra.

– Jeg had­de ald­ri lagt ut dis­se bil­de­ne hvis jeg ikke var over­be­vist om at det var dis­se som stod bak. Jeg kun­ne ty­de­lig se at den ene av dem stod og holdt vakt ved inn­kjør­se­len, sier Brans­dal.

Han fikk stor re­spons på inn­leg­get, og det ble delt så man­ge gan­ger og fikk så man­ge kom­men­ta­rer at Brans­dal til slutt be­stem­te seg for å fjer­ne det.

FIKK BOT

Men før inn­leg­get var fjer­net, had­de Data­til­sy­net fått tips om bil­de­ne. I be­gyn­nel­sen av juni fikk han var­sel om at han vil få en bot på 75.000 kro­ner.

Bil­de­ne er iføl­ge bre­vet eg­net til å iden­ti­fi­se­re per­sone­ne. Data­til­sy­net me­ner det der­for et klart brudd på for­bu­det om å ut­le­ve­re per­son­opp­lys­nin­ger. Data­til­sy­net me­ner også det er snakk om selvtekt, alt­så at be­drif­ten har tatt lo­ven i egne hen­der.

Po­li­ti­et fikk også bil­de­ne, men de hen­la sa­ken om­trent sam­ti­dig med den be­grun­nel­sen at det ikke had­de kom­met fram nok opp­lys­nin­ger til at per­sone­ne kun­ne iden­ti­fi­se­res.

– Det vir­ker helt me­nings­løst at jeg må bru­ke tid og pen­ger på det­te. Det jeg har prøvd på, er å sik­re egne ei­en­de­ler. Men her er det jeg som blir straf­fet, mens de som står bak ty­ve­ri­et bare har gått fri, sier Brans­dal.

Han kom­mer til å en­ga­sje­re ad­vo­kat i sa­ken. I til­legg har by­styre­med­lem Vi­dar Klep­pe (Dem) in­ter­es­sert seg for sa­ken og me­ner hele re­gel­ver­ket må tas opp med jus­tis­mi­nis­te­ren.

– Det­te er dypt urett­fer­dig og en de­mo­ni­se­ring av en he­ders­mann som kun vil for­sva­re seg når han blir ut­satt for ty­ve­ri. I ste­det er det han som blir fram­stilt som kri­mi­nell. Om ikke Per Wil­ly Amund­sen vil gri­pe inn, kan han hol­de så man­ge fest­ta­ler han bare vil, sier Klep­pe.

– KRENKELSE

Data­til­sy­net kan ikke gå inn og kom­men­te­re en­kelt­sa­ker, men sier på ge­ne­relt grunn­lag at de fra tid til an­nen har sa­ker der over­våk­nings­bil­der blir pub­li­sert.

– Det­te frem­står ofte som en form for selvtekt der den en­kel­te på­tar seg opp­ga­ver som sam­fun- net har lagt til and­re. Å etter­fors­ke og på­ta­le en kri­mi­nell hen­del­se, er ek­sem­pel­vis en opp­ga­ve som lig­ger hos po­li­ti­et og på­tale­myn­dig­he­ten, ikke hos den en­kel­te bor­ger. I til­legg kan sli­ke pub­li­se­rin­ger med­føre en form for for­hånds­døm­ming som kan få kon­se­kven­ser for den en­kel­tes retts­sik­ker­het. For ek­sem­pel hvis sli­ke bil­der blir pub­li­sert med en over­skrift «tyv», sier Eli­sa­beth Krauss Amund­sen, ju­ri­disk råd­gi­ver i Data­til­sy­net.

Reg­le­ne om ka­mera­over­vå­king i per­son­opp­lys­nings­lo­ven åp­ner iføl­ge Amund­sen opp for at man kan ut­le­ve­re bil­der til po­li­ti­et i for­bin­del­se med etter­forsk­ning av straff­ba­re hand­lin­ger. Å pub­li­se­re de sam­me bil­de­ne på net­tet er der­imot ikke lov med mind­re de som er av­bil­det sam­tyk­ker til det.

– Men det­te skjer ofte når no­en opp­le­ver at and­re tar seg inn på de­res ei­en­dom og be­går ty­ve­ri. Blir ikke det til­lagt vekt?

– Vi for­står at man kan føle seg hjelpe­løs i en slik si­tua­sjon. For ek­sem­pel hvis man opp­le­ver at po­li­ti­et ikke har an­led­ning til å føl­ge opp sa­ken slik som man selv øns­ker. Men fra vårt stå­sted er det­te en feil måte å gjø­re det på. Per­son­opp­lys­nings­lo­ven åp­ner ikke opp for at det å bli ut­satt for en krenkelse gir deg rett til å snu deg rundt og kren­ke en an- nens per­son­vern.

HAR KLAGET

Bre­vet fra Data­til­sy­net er et var­sel om bot, og Tor Si­gurd Brans­dal har an­led­nin­gen til å sen­de inn et til­svar.

Her skri­ver han blant an­net at det er un­der­lig at po­li­ti­et sier det ikke er kom­met nok opp­lys­nin­ger til å iden­ti­fi­se­re gjer­nings­men­ne­ne, mens Data­til­sy­net sier per­sone­ne på bil­det kan iden­ti­fi­se­res.

Vi­dar Klep­pe rea­ge­rer på at det­te blir reg­net som selvtekt.

– Det er jeg helt uenig i. Det­te er kun et for­søk på å ver­ne om lov­li­ge ar­beids­plas­ser.

Data­til­sy­net sva­rer det­te om hvor­for den­ne type for­hold blir reg­net som selvtekt:

– Det sen­tra­le for oss er hva slags per­son­opp­lys­nin­ger som blir pub­li­sert. Det en for­skjell på å etter­ly­se sin egen bil som stjå­let og leg­ge ut et bilde der man ty­de­lig kan se per­sonen som stje­ler bi­len. Det førs­te vil være å of­fent­lig­gjø­re en opp­lys­ning som kan knyt­tes til deg selv. Det and­re vil være å pub­li­se­re en per­son­opp­lys­ning om en an­nen per­son, sier Eli­sa­beth Krauss Amund­sen

FOTO: KJETIL REITE

Da­gen et­ter ty­ve­ri­et hen­tet Tor Si­gurd Brans­dal ut over­våk­nings­bil­der. Dem la han ut på be­drif­tens si­de på Face­bo­ok. Det­te me­ner Data­til­sy­net er lov­stri­dig. Brans­dal er ei­er og dag­lig leder i Vågs­bygd Bil­verk­sted og har nett­opp star­tet opp et fir­ma som lei­er ut stil­la­ser og til­hen­ge­re.

Det­te var et av bil­de­ne som ble lagt ut på be­drif­tens hjemme­side. Her er an­sik­tet slad­det, mens det var syn­lig på bil­det som ble pub­li­sert. Selv om det ble fjer­net, had­de Data­til­sy­net li­ke­vel ruk­ket å få det med seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.