Ulv, ulv på syke­hu­set

Like sik­kert som amen i kjer­ka, på­går det en el­ler an­nen mis­til­lits­pro­sess på Sør­lan­det Syke­hus.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Den­ne gan­gen er det til­lits­valg­te fra syke­hu­se­ne i Flekke­fjord og Aren­dal som har reist mis­til­lit mot syke­hu­sets øvers­te leder, Jan Ro­ger Ol­sen. De til­lits­valg­te ved syke­hu­set i Kris­tian­sand har ikke skre­vet un­der, men til­ba­ke i 2009 lag­de over 100 le­ger i Kris­tian­sand et opp­rop der bud­ska­pet var det sam­me: Mis­til­lit mot Ol­sen. Mel­lom 2009 og det­te sis­te mis­til­lits­opp­ro­pet, har det vært fle­re and­re stør­re el­ler mind­re opp­rør mot syke­hu­sets le­del­se, og sett uten­fra frem­står alle dis­se ut­mat­ten­de kon­flik­te­ne mel­lom an­sat­te og le­del­se nok­så un­der­lig: Det er fris­ten­de å kal­le det en far­se, men dess­ver­re er det­te for al­vor­lig å spø­ke med.

Mis­til­lit er et av de ster­kes­te virke­mid­le­ne man kan bru­ke i ar­beids­li­vet. På Sør­lan­det Syke­hus er det­te virke­mid­de­let helt ut­van­net.

Sør­lan­det Syke­hus er Sør­lan­dets størs­te ar­beids­plass med over 7000 an­sat­te. De fore­tar over 500.000 pa­si­ent­be­hand­lin­ger i året og for­val­ter et bud­sjett på rundt seks mil­li­ar­der kro­ner. I det­te per­spek­ti­vet er det ille å være vit­ne til et nær­mest kon­ti­nu­er­lig dår­lig kli­ma mel­lom an­sat­te og le­del­sen. Vi tør ikke ten­ke på hvor mye tid og pen­ger som går til spil­le på grunn av dis­se krang­le­ne.

Mis­til­lit er et av de ster­kes­te virke­mid­le­ne man kan bru­ke i ar­beids­li­vet. På Sør­lan­det Syke­hus er det­te virke­mid­de­let helt ut­van­net og har åpen­bart mis­tet sin kraft. Mens and­re sto­re virk­som­he­ter vil­le satt inn til­tak umid­del­bart, er den­ne sis­te mis­til­li­ten mot Ol­sen be­teg­nen­de for for­hol­det på Sør­lan­det Syke­hus. De til­lits­valg­te ved to av tre syke­hus har ikke til­lit til sje­fen, men sje­fen er på fe­rie og vil ikke en gang kom­men­te­re sa­ken. Et for­sonings­møte fre­dag, der and­re le­de­re re­pre­sen­ter­te syke­hu­set, før­te ikke frem. Nå sklir sa­ken vi­de­re til et eks­tra­or­di­nært styre­møte i au­gust.

Om det er le­del­sen, de til­lits­valg­te el­ler beg­ge par­ter som ikke har skjønt hvor al­vor­lig mis­til­lit er, vi­tes ikke. Sett uten­fra ser det ikke bra ut for no­en av par­te­ne. Man kan ikke brø­le ut mis­til­lit hver gang man er mis­for­nøyd med noe, men man kan hel­ler ikke sit­te i sty­re el­ler le­del­se og be­hand­le en mis­til­lit som noe mind­re enn det er: en be­skjed om at de an­sat­tes re­pre­sen­tan­ter ikke sto­ler på le­del­sen.

Tra­di­sjo­nen tro vil nok hel­ler ikke det­te for­sø­ket fra de til­lits­valg­te føre til sto­re end­rin­ger på syke­hu­set. Det enes­te som vir­ker helt sik­kert er at Jan Ro­ger Ol­sen er som kat­ten: Han har ni liv.

Styre­le­der Ca­mil­la Dun­sæd ved Sør­lan­det Syke­hus og syke­hus­di­rek­tør Jan Ro­ger Ol­sen har fått nok en mis­til­lit­sak i fan­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.