– Ikke av­vi­sen­de til pla­ne­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Frp me­ner kino i Sør­lands­sen­te­ret kan dek­ke be­ho­vet til både uten­bys til­rei­sen­de og be­bo­ere øst for Varodd­broa, som ikke rei­ser til Kvad­ra­tu­ren i dag.

– Det bør ikke være po­li­ti­ker­nes opp­ga­ve å de­talj­sty­re hva som skal skje el­ler ikke skje i Sør­lands­par­ken. Om no­en øns­ker å in­ves­te­re i kino der, er i hvert fall ikke jeg av­vi­sen­de til det. Hel­ler ikke til bow­ling, ut­ta­ler Sti­an Stor­buk­ås, leder av by- og miljø­ut­val­get.

– Men er det plass til mer enn ett sen­ter for kul­tur i Kris­tian­sand?

– Jeg kjø­per ikke det ar­gu­men­tet. Alle har godt av kon­kur­ran­se, også ki­no­en. Vi har hatt to ki­no­er i byen før, og en så vel­etab­lert kino som Kris­tian­sand har null å fryk­te, sva­rer han.

Ap fin­ner ikke grunn til å se på sa­ken med nye 3D-bril­ler:

– Nei, det er jo ikke len­ge si­den be­stem­mel­se­ne for Sør­lands­par­ken ble re­vi­dert og ved­tatt. Jeg ser in­gen grunn til at vi skul­le end­re syn på dis­se nå. Sta­tus Sør­lands­par­ken/ Kvad­ra­tu­ren er sam­me nå som da, på­pe­ker gruppe­le­der Met­te Gun­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.