52 ung­dom­mer har rømt

52 unge gut­ter har rømt fra mot­tak i re­gion sør si­den i fjor vin­ter. No­en er gate­gut­ter i euro­pe­is­ke byer.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no

Spe­sia­lis­ter på psy­kis­ke trau­mer sy­nes det er tra­gisk at håpe­ful­le ung­dom­mer nå er blitt gate­gut­ter i euro­pe­is­ke stor­byer.

De to se­nior­råd­gi­ver­ne i RVTS Sør (Re­gio­nalt Re­surs­sen­ter om vold, trau­ma­tisk stress og selv­mords­fore­byg­ging), Torun Flad­stad og Gun­nar Ei­de, møt­te 27 gut­ter ful­le av håp i Lil­le­sand sist vin­ter og vår.

– De had­de mas­se håp og drøm­mer for fram­ti­den. De 27 af­ghans­ke gut­te­ne som kom til asyl­mot­ta­ket for ens­li­ge mindre­åri­ge i Lil­le­sand høs­ten 2015, be­skrev opp­le­vel­sen av å ha fått en ny fa­mi­lie i mot­ta­ket. Gut­te­ne snak­ket om be­tyd­nin­ge­ne av gode venn­skap og om­tal­te hver­and­re som brød­re, og no­en av de an­sat­te i mot­ta­ket ble be­skre­vet litt som en mam­ma el­ler pap­pa, sier Flad­stad.

FRAM­TI­DEN Så LYS UT

Nå er grup­pen spredt man­ge ste­der. No­en av dem har flyk­tet vide- re til Frank­ri­ke.

RVTS Sør job­bet med et pro­sjekt ved mot­ta­ket for ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re i Lil­le­sand vin­te­ren og vår­en 2016. De traff de unge af­ghans­ke gut­te­ne som ny­lig had­de an­kom­met mot­ta­ket. Da de kom, fikk fler­tal­let av ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re inn­vil­get opp­hold i Nor­ge. Nå får man­ge mid­ler­ti­dig opp­hold til de er 18 år, for der­et­ter å sen­des ut når de fyl­ler 18.

– Frem­ti­den så lys ut for dis­se gut­te­ne. De for­tal­te om be­tyd­nin­gen av sko­le og ut­dan­ning, og de øns­ket å bli bi­drags­yte­re i det nors­ke sam­fun­net. De ble tatt godt imot i Lil­le­sand, ble med i fot­ball­klub­ben og del­tok på Ung­dom­mens Kul­tur­mønst­ring – og gikk vi­de­re. Gut­te­ne strål­te, og gle­den i an­sik­te­ne de­res var fan­tas­tisk å se, sier Flad­stad.

Like etter­på falt mye fra hver­and­re. Mot­ta­ket i Lil­le­sand ble lagt ned, og gut­te­ne ble sendt til and­re mot­tak. Si­den har fle­re flyt­tet til nye mot­tak, man­ge gan­ger, mens and­re har flyk­tet vi­de­re, og le­ver blant an­net på ga­ten i Pa­ris.

– UAKSEPTABEL POLITIKK

– Kun­ne det vært unn­gått at man­ge røm­mer?

– Ja, jeg ten­ker det. Mid­ler­ti­dig opp­hold punk­te­rer de­res håp og drøm­mer om en trygg fram­tid. Da­gens asyl­po­li­tikk gjør res­surs­ster­ke ung­dom­mer syke, og barn bru­kes som mid­del for å skrem- me and­re flykt­nin­ger fra å kom­me, sier Flad­stad.

Hen­nes kol­le­ga, se­nior­råd­gi­ver Gun­nar Ei­de er enig.

– Det er uak­sep­ta­belt. Det er klart man kun­ne valgt en an­nen politikk, sier Ei­de. Han leg­ger til at det fort­satt er stor for­tvi­lel­se blant de unge men­ne­ne som fort­satt le­ver i mot­tak.

– De er be­kym­ret for frem­ti­den og har angst for hva som skjer når de blir 18. Fle­re kom­mer til å for­svin­ne da, sier Ei­de.

FOR­STÅR DEM SOM RØM­MER

– For­står dere dem som flyk­ter vi­de­re?

– Ja. Man kan for­stå det, sier Ei­de.

Tor­unn Flad­stad er enig.

– Det vit­ner om ini­tia­tiv og mot. De hand­ler og blir ikke lam­met av frykt, sier hun.

– Hva kan fluk­ten vi­de­re gjø­re med dem?

– Det­te er ung­dom som er fra­tatt håp. Det er ung­dom som mang­ler en til­hø­rig­het og på man­ge må­ter er helt uten­for sam­fun­net. De er sår­ba­re i for­hold til rus, vold, kri­mi­na­li­tet, men­neske­han­del og i fare for ra­di­ka­li­se­ring, sier Flad­stad.

459 ER BORTE FRA SØR

Sto­re de­ler av fag­mil­jø­et rundt ens­li­ge mindre­åri­ge flykt­nin­ger slo i vin­ter alarm om si­tua­sjo­nen for ung­dom­me­ne på asyl­mot­tak.

Nå vi­ser tal­le­ne at de had­de rett i mye av det­te. I Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tets Re­gion Sør (Ag­der-fyl­ke­ne Tele­mark og Vest­fold) har 459 per­soner for­latt asyl­mot­tak uten å opp­gi hvor de skul­le dra. 85 av dem er barn som drar sam­men med sine for­eld­re.

52 er ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re som flyk­ter ale­ne. Nes­ten alle har fått av­slag på asyl­søk­na­den sin.

Tal­le­ne be­kym­rer RVTS. «Fra fle­re re­gio­ner mel­des det om ung­dom som er liv­red­de for å bli ar­res­tert og de­por­tert, og man­ge, sær­lig i re­gion sør, vel­ger der­for ny flukt. Re­sul­ta­tet av ny flukt vet vi er unge men­nes­ker i drift rundt om i Nor­ge og i Euro­pa for­øv­rig, med fare for kri­mi­na­li­tet, rus, mis­bruk, mis­hand­ling og ra­di­ka­li­se­ring», skri­ver RVTS i et brev til Helse­di­rek­to­ra­tet.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

To av av de af­ghans­ke ung­dom­me­ne som for­svant fra mot­tak på Sør­lan­det, er Asad og Na­sim, som Fædre­lands­ven­nen møt­te igjen i Pa­ris i juni.

Lør­dag brak­te God Helg en stør­re re­por­ta­sje om Asad og Na­sim, som bod­de på flykt­ning­mot­ta­ket i Lil­le­sand, men røm­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.