Saudi-krav til Qa­tar: Steng al-ja­ze­era, ut med ak­ti­vis­ter, glem Iran

Den saudi­le­de­de em­bar­go­en mot Qa­tar til­tar. tv-sta­sjo­nen al-ja­ze­era kre­ves ned­lagt. USA er «mys­ti­fi­sert».

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FÆDRE­LANDS­VEN­NEN / POLITIKEN

Ald­ri har et krav om sen­sur blitt ropt så­pass høyt og ty­de­lig: Steng al-ja­ze­era! En av ver­dens mest kjen­te tv­sta­sjo­ner kre­ves ned­lagt. Opp­løst. Fjer­net. Slet­tet fra vir­ke­lig­he­ten. Slik ope­re­rer det saudis­ke konge­hu­set i sitt eget rike. System­kri­tis­ke medi­er er strengt for­budt. Og nå vil saudis­ke makt­ha­ve­re ut­vi­de de­res sen­sur til nabo­sta­ten Qa­tar, hvor al-ja­ze­era har hørt hjem­me i 21 år, fi­nan­siert av re­gje­ren­de qa­tars­ke makt­ha­ve­re, emi­ren og slekt­nin­ge­ne hans.

«ME­GET PROVOSERENDE»

De to fa­mi­lie­ne – kon­gens og emi­rens – er av sam­me slag. Stein­rike. Mek­ti­ge. Ene­vel­di­ge. Til­bøye­li­ge til sen­sur etter­som også Qa­tar sen­su­re­rer sys­tem­kri­tikk, også i al­Ja­ze­era. Nå har imid­ler­tid Saudi-ara­bias makt­ha­ve­re fått nok. Og ikke bare av den fritta­len­de, kri­tis­ke tv-sta­sjo­nen i nabo­sta­ten, men også av den qa­tars­ke emi­ren på en hel rek­ke and­re fel­ter.

Emi­ren har fått ti da­ger på å inn­ret­te seg et­ter de saudis­ke kra­ve­ne hvis han vil unn­gå en to­tal­saudisk blo­ka­de og po­li­tisk kon­fron­ta­sjon. «Me­get provoserende» krav, sier den tys­ke uten­riks­mi­nis­te­ren, Sig­mar Gab­ri­el. Saudi-ara­bia har støt­te fra tre and­re ara­bis­ke re­gje­rin­ger – i De for­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter, Bah­rain og Egypt – til de stren­ge kra­ve­ne til Qatars emir, Sheikh Tamim bin Ha­mad Al Tha­ni.

– Våre krav til Qa­tar er ikke for­hand­lings­ba­re, skri­ver Saudi-ara­bias uten­riks­mi­nis­ter Adel al-ju­beir på Twit­ter.

ØKO­NO­MISK BLO­KA­DE

Fris­ten går ut om en uke. Ald­ri i li­vet, sva- rer Qa­tar. Saudi-ara­bia har al­le­re­de blok­kert luft­rom­met sitt for flyv­nin­ger til Qa­tar, hav­ne­ne sine for skips­tra­fikk og sin øst­li­ge gren­se for per­son- og vare­trans­port til Qa­tar. Også De for­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter, Bah­rain og Egypt har inn­le­det en øko­no­misk blo­ka­de av Qa­tar.

USAS uten­riks­mi­nis­ter Rex Til­ler­son har svært di­rek­te opp­ford­ret sine to al­li­er­te til å av­slut­te stri­den. «Sett dere ned og snakk om det», sier han i en er­klæ­ring fra uten­riks­de­par­te­men­tet. Hit­til for­gje­ves. Sau­diAra­bia sier det ikke er noe å dis­ku­te­re, in­gen­ting å for­hand­le om.

– BE­GREN­SER SUVERENITETEN

Hele lis­ten med de 13 kra­ve­ne ble til Saudi-ara­bias vre­de av­slørt av ny­hets­me­di­er som AP, Reu­ters og al-ja­ze­era. Kra­ve­ne er ver­ken «av­mål­te el­ler rea­lis­tis­ke» sier den bri­tis­ke uten­riks­mi­nis­te­ren, Bo­ris John­son.

– Den ulov­li­ge blo­ka­den har in­gen­ting å gjø­re med be­kjem­pel­sen av ter­ror. Den hand­ler om å be­gren­se Qatars su­ve­re­ni­tet, sier Sheikh Saif bin-ah­med al-tha­ni, tal­s­per­son for den qa­tars­ke re­gje­rin­gen, i en of­fi­si­ell ut­ta­lel­se.

– Res­ten av re­gio­nen har ven­tet på en mu­lig­het til å klip­pe Qatars vin­ger, sier Jim Cra­ne, olje­fors­ker i Hous­ton, til Bloom­berg.com.

Blo­ka­den kan kos­te Qa­tar dyrt. Sam­ti­dig sier fi­nans­mi­nis­ter Ali Share­ef Al Ema­di til CNN at Qa­tar har råd til å gjø­re for­ret­nin­ger and­re ste­der enn i Saudi-ara­bia, og råd til å be­ta­le dy­re­re for trans­port når alt og alle skal flys el­ler sei­les rundt na­bo­enes blo­ka­de.

En av ver­dens mest kjen­te tv-sta­sjo­ner, al-ja­ze­era.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.