Plast­po­se­ne kan bli dy­re­re

Bru­ken av plast­po­ser skal ned, iføl­ge nye reg­ler i EØS­av­ta­len. Det­te vil dag­lig­vare­bran­sjen løse ved å set­te opp pose­pri­se­ne, og gi eks­tra­inn­tek­te­ne til miljø­ar­beid.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: ELISE ØYHOVDEN elise.oy­hov­den@fvn.no

Når Nor­ge gjen­nom Eøs-av­ta­len må føl­ge EUS be­slut­ning om å re­du­se­re plast­pose­bru­ken, fin­nes det to mu­lig­he­ter. En­ten må det set­tes en stat­lig av­gift på po­se­ne, el­ler så må dag­lig­vare­bran­sjens for­slag prio­ri­te­res.

Re­gje­rin­gen stil­ler seg po­si­tiv til sist­nevn­te al­ter­na­tiv. Det in­ne­bæ­rer å set­te en miljø­av­gift på alle plast­po­ser, der over­skud­det sam­les inn via Grønn Punkt og går til et miljø­fond.

Det­te fast­slås i en stor­tings­mel­ding om sir­ku­lær øko­no­mi, som ny­lig ble lagt frem av kli­ma- og miljø­mi­nis­ter, Vi­dar Hel­ge­sen.

Sa­ken ble først om­talt i Da­gens Næ­rings­liv.

TJENER På PO­SE­NE

Plast­po­ser har lav inn­kjøps­pris og er enk­le å pro­du­se­re. Fædre­lands­ven­nen har sjek­ket pri­se­ne hos Ki­nas størs­te in­ter­nett­sel­skap, Ali­ba­ba. Der kos­ter én pose fra 0,12 kro­ner til 0,57. Med ut­salgs­pris på én kro­ne, kan vi fast­slå at po­ser er god bu­tikk for cir­ka 80 pro­sent av da­gens ut­salgs­ste­der. No­en gir po­se­ne gra­tis.

Li­ke­vel er ikke høyt salg av plast­po­ser et mål i dag­lig­vare­bran­sjen.

– Det har ald­ri vært et mål for oss å sel­ge man­ge plast­po­ser, sier Bård Gult­vedt, di­rek­tør for næ­rings­po­li­tikk og myn­dig­hets­kon­takt i Nor­ges­grup­pen, som blant an­net ei­er Kiwi, Meny og Jo­ker.

Re­ma 1000 og Coop sier seg eni­ge.

50 ØRE EKSTRA PER POSE

Miljø­sjef i Coop Nor­ge, Knut Lut­næs, sy­nes det er flott om sal­get av po­ser går ned.

– Vi tror at høy­ere pri­ser kan føre til at folk vel­ger å bru­ke plast­po­ser fle­re gan­ger, el­ler ta i bruk handle­nett, sier han og leg­ger til:

– I år har vi solgt over 50 mil­lio­ner plast­po­ser.

Ny­lig var Coop- kun­de Kata­ri­na Lips­ka (41) med på å øke det­te tal­let med to po­ser da hun var ute og hand­let. Hun ser po­en­get i den nye av­gif­ten.

– Er po­se­ne kjempe­dyre vil nok ikke folk kjø­pe like man­ge, sier hun.

Hva som blir den nye pri­sen er fore­lø­pig til dis­ku­sjon.

– Vi har ikke fore­slått en pris, men reg­net litt på hva inn­tek­te­ne av po­se­ne vil­le blitt med 1,5 kro­ner og 2 kro­ner per pose, sier Pål Spil­lum som er sek­sjons­le­der i Miljø­de­par­te­men­tet.

– Vi må opp i pris for at til­ta­ke­ne skal ha no­en ef­fekt, fort­set­ter han.

Vir­ke (se fakta­boks) fore­slår 50 øre ekstra per pose.

– Jeg tror ikke 50 øre, 1 kro­ne el­ler 2 kro­ner er en stor nok pris­øk­ning. Det er jo ikke så mye mer å be­ta­le, sier Lips­ka.

POSEN ER IN­GEN VERSTING

EUS krav om å re­du­se­re plast­for­bru­ket er ho­ved­grun­nen til inn­fø­rin­gen av miljø­av­gif­ten på po­ser. Or­ga­ni­sa­sjo­nen ser på plast­po­se­nes for­søp­ling som et stort in­ter­na­sjo­nalt pro­blem, men det stem­mer ikke i Nor­ge. Her er det få po­ser som fø­rer til en di­rek­te for­søp­ling av na­tu­ren.

– Jeg bru­ker po­se­ne til å kas­te søp­pel, sier Coop- kun­den Lips­ka.

82 pro­sent av alle nord­menn bru­ker plast­po­se­ne på sam­me måte som hen­ne, opp­ly­ser miljø­di­rek­to­ra­tet på sine nett­si­der.

I til­legg er man­ge av dag­lig­vare­kje­de­nes po­ser la­get av re­sir­ku­lert plast.

FAKTA Vir­ke

● Vir­ke er ho­ved­or­ga­ni­sa­sjo­nen for tje­neste­næ­rin­ge­ne.

● Or­ga­ni­sa­sjo­nen re­pre­sen­te­rer over 20 000 virk­som­he­ter.

● Vir­ke sine med­lems­be­drif­ter er bran­sjer som han­del, kunn­skap, tek­no­lo­gi, reise­liv, ser­vice, helse, om­sorg, ut­dan­ning, kul­tur og fri­vil­lig­het.

● Or­ga­ni­sa­sjo­nen er bin­de­led­det mel­lom virk­som­het, res­ten av bran­sjen og myn­dig­he­te­ne.

Et miljø­fond vil uan­sett kun­ne bi­dra øko­no­misk til opp­ryd­ding langs kys­ten av Nor­ge, der mye plast og an­net av­fall en­der opp.

– Po­se­ne står for en vel­dig li­ten del av for­søp­lin­gen her, men pen­ge­ne vi sam­ler inn på po­ser kan bru­kes til å bed­re mil­jø­et, sier Lut­næs.

GODT AL­TER­NA­TIV

– Vi, og res­ten av bran­sjen, me­ner at det­te er et godt al­ter­na­tiv til en stat­lig av­gift som vil for­svin­ne i den sto­re pot­ten, sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i Kiwi, Nora Hel- ge­sen.

Vi­be­ke Ham­mer Mad­sen, som er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Vir­ke, er enig.

– Vi er vel­dig for­nøy­de med den­ne løs­nin­gen. Vi har vært med på å leg­ge til rette for det­te, og det er helt i tråd med hva Vir­ke øns­ker å støt­te, opp­ly­ser hun.

FLE­RE BRU­KER HANDLE­NETT

– Jeg sy­nes sør­len­din­ger er kjempe­gode til å ha med seg handle­nett, sier bu­tikk­med­ar­bei­der i Ex­tra, Bord Tryggs­land (21).

Co­ops sta­ti­stikk vi­ser at sal­get av pa­pir­po­ser på Sør­lan­det har økt med 20 pro­sent. Sal­get av an­tall handle­nett har økt med to pro­sent.

– Sam­ti­dig sel­ger vi litt fær­re plast­po­ser på Sør­lan­det og i lan­det ge­ne­relt, sier Miljø­sjef i Coop Nor­ge, Knut Lut­næs.

Han opp­le­ver at kun­de­ne de­res bryr seg om mil­jø­et.

– Dis­se tal­le­ne vi­ser at kun­de­ne, som også er våre eiere, sta­dig blir mer be­viss­te på pose­for­bru­ket. De vel­ger of­te­re pa­pir­po­ser og handle­nett nå enn før.

FOTO: ELISE VIGELAND ØYHOVDEN

Bu­tikk­med­ar­bei­der i Coop, Bord Tryggs­land (21), tror om­lag 40 pro­sent av hans kun­der har med seg po­ser hjemme­fra, el­ler handle­nett. Kata­ri­na Lips­ka (41) (t.v) bru­ker alle sine plast­po­ser til søp­pel. – Jeg syn­tes det kan være lurt å set­te opp pri­se­ne på po­ser. Det er bra for mil­jø­et, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.