Norsk Riks­to­to – en ve­sent­lig sam­funns­ak­tør

Faedrelandsvennen - - MENING -

I Fædre­lands­ven­nens leder ons­dag 28. juni, i for­bin­del­se med de­bat­ten rundt Starts nye in­ves­to­rer, står det føl­gen­de:

●● «Fædre­lands­ven­nen støt­ter re­gu­le­rin­ger i spill­po­li­tik­ken for­di det kan bi­dra til å re­du­se­re spill­av­hen­gig­het og for­di ord­nin­gen med Norsk Tip­ping ge­ne­re­rer sto­re mid­ler til­ba­ke til sam­fun­net.»

Norsk Tip­ping bi­dro i 2016 med 7,7 mil­li­ar­der kro­ner i net­to spill­inn­tek­ter (spill­inn­tek­ter fra­truk­ket pre­mie), og er en vik­tig bi­drags­yter til sport, kul­tur og sam­funns­liv i Nor­ge. Det man imid­ler­tid ikke må glem­me er at vi har to sel­ska­per med kon­se­sjon for salg av spill her til lands. Norsk Riks­to­tos rol­le som en ve­sent­lig sam­funns­ak­tør blir dess­ver­re ofte glemt i dis­se sam­men-

hen­ge­ne.

I dag re­pre­sen­te­rer heste­spor­ten ca. 125.000 hes­ter og bi­drar di­rek­te og in­di­rek­te til en sys­sel­set­ting til­sva­ren­de 12.500 års­verk. Mye av veks­ten kan til­skri­ves de til­skudd som gis av over­skud­det i Norsk Riks­to­to. Over­skud­det fra virk­som­he­ten skal kom­me sam­fun­net og fel­les­ska­pet til gode. Det­te er en for­ut­set­ning for Norsk Riks­to­tos kon­se­sjon. Ver­di­ene som ska­pes gjen­nom spill­virk­som­he­ten bi­drar til i over­kant av 90 % av den eks­ter­ne fi­nan­sie­rin­gen i trav- og ga­lopp­spor­ten. Bi­dra­ge­ne til an­nen hes­tere­la­tert virk­som­het er også be­ty­de­lig. I 2016 ble det over­ført sam­let 107,6 mil­lio­ner kro­ner til trav- og ga­lopp­spor­tens sen­tral­for­bund, iføl­ge tall fra Norsk Riks­to­tos års­be­ret­ning for 2016.

Også Norsk Heste­sen­ter, som skal være det øvers­te fag­li­ge sen­ter for ut­dan­ning av heste­per­so­nell og for avl av hest i Nor­ge, ny­ter godt av om­set­nin­gen på trav- og ga­lopp­spill. Norsk Riks­to­to fi­nan­sie­rer gjen­nom be­vilg­nin­ger fast­satt av Land­bruks- og Mat­de­par­te­men­tet ca. 70 % av inn­tek­te­ne i virk­som­he­ten på Norsk Heste­sen­ter.

Dess­uten er Norsk Riks­to­to, som enes­te nors­ke penge­spillak­tør, på­lagt en sær­av­gift av Sta­ten, som be­reg­nes av brut­to om­set­ning. I be­ret­nings­året bi­dra Norsk Riks­to­to på den­ne må­ten med 143,5 mil­lio­ner kro­ner til fel­les­ska­pet.

Det er med and­re ord vik­tig å også in­klu­de­re Norsk Riks­to­tos sam­funns­bi­drag i de­bat­ten rundt spill­mono­po­let i Nor­ge i frem­ti­dig ny­hets­dek­ning. RICHARD EKHAUGEN, Sør­lan­dets Trav­park

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.