Sto­ler du på Stø­re?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jo­nas Gahr Stø­re og Aps nye pen­sjons­for­slag går ut på å fjer­ne da­gens ord­ning, der pen­sjo­nis­te­ne hvert år kut­tes med 0,75 pro­sent mot lønns­veks­ten.

I den nye ord­nin­gen vil pen­sjo­nis­te­ne få halv­par­ten av det ar­beids­ta­ke­re får. Pen­sjo­ne­ne øker med 0,4 pro­sent der­som real­lønns­veks­ten blir på 0,8 pro­sent, mens ord­nin­gen i dår­li­ge pe­rio­der vil kom­pen­se­re mot­satt vei. Blir det en real­lønns­ned­gang på 0,4 pro­sent, får pen­sjo­nis­te­ne 0,2 pro­sent. Det­te gir inn­trykk av at Ap vil fjer­ne un­der­re­gu­le­rin­gen. Mens det egent­lig bare er­stat­ter den med en an­nen form for un­der­re­gu­le­ring. Stø­re ska­per inn­trykk i media at han job­ber for at pen­sjo­nis­te­ne skal få bed­re øko­no­mi. Men det han egent­lig fore­slår er la­ve­re lønns­vekst for pen­sjo­nis­ter enn for res­ten av sam­fun­net. Ap har vist glemt de stem­te for den pen­sjons­re­for­men som er nå.

Nå nær­mer vi oss valg­kamp, og som van­lig er at­ter en gang pen­sjo­nis­ter og de syke/uføre ett hett tema. Mer­ke­lig at de kun er po­pu­læ­re hvert fjer­de år. Nå ser vi de sto­re par­ti­ene i so­sia­le media, lo­ver gull og grøn­ne sko­ger til de som byg­de opp lan­det vårt. Kam­pen om pen­sjo­nis­tens stem­me er be­gynt! La oss hel­ler hed­re de eld­re. De bur­de ikke ha det vans­ke­lig øko­no­misk. En ens­lig minste­pen­sjo­nist har ikke mye å rut­te med. Å for­slå 300 kro­ner i lønns­øk­ning i året for en pen­sjo­nist, er et hån!

Den dis­kri­mi­ne­ren­de po­li­tik­ken av eld­re må opp­hø­re! Vi øns­ker å fjer­ne av­kort­nin­gen på 15 pro­sent av grunn­pen­sjo­nen/ga­ranti­pen­sjo­nen til gif­te og sam­bo­ere.

Minste­pen­sjo­nis­ter tren­ger et kraf­tig øko­no­misk vekst. JOR­UNN AASELLE OL­SEN, De­mo­kra­te­ne i Ven­ne­sla

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.