Had­de suk­sess med gate­fest

Faedrelandsvennen - - KULTUR - MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

– Vi har hatt en fan­tas­tisk re­spons på gate­fes­ten. Folk sy­nes det er noe nytt og friskt i byen.

Det sier Claus Oli­ver Pe­der­sen – med­ar­ran­gør av «Tro­pez­natt» i Kon­gens gate natt til lør­dag og søn­dag. Hele kvar­ta­let fra Vest­re Strand­gate til Mar­kens gate var stengt av for tra­fikk og gjort om til et ute­fest­om­rå­de. Natt til lør­dag var om­kring tu­sen men­nes­ker inn­om.

– Det er ty­de­lig at vi had­de rett om nød­ven­dig­he­ten av et slikt ar­ran­ge­ment. Hvis vi fin­ner gode løs­nin­ger sam­men med kom­mu- nen har vi lyst til å sat­se på det­te også nes­te år, sier Pe­der­sen.

Ute­li­vet i byen tjener gode pen­ger på Palme­sus-pub­li­kum­met, og ute­ste­der mel­der om lan­ge køer og mye folk på byen.

– Det var full fest her. Kø­en kan bli lang uten­for, men vi had­de gode vak­ter som sør­get for at den gikk re­la­tivt raskt, sier dag­lig leder Richard Hen­nings­en på Har­vey’s.

– Hvil­ke for­be­re­del­ser gjør dere før en slik helg?

– Vi be­man­ner godt, tar inn gjes­te-dj-er og har man­ge folk på jobb tid­lig for å unn­gå over­ras­kel­ser, sier Hen­nings­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.