Par­ty­svens­ken sat­te fyr på Palme­sus

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HILDE ERSTAD

PALME­SUS Ve­ro­ni­ca Mag­gio

Når: Fre­dag

So­len har tit­tet fram og pub­li­kum er gi­ra al­le­re­de på in­tro­en før Ve­ro­ni­ca Mag­gio går på sce­nen. Det er klart for en skik­ke­lig som­mer­fest! Det­te er ikke førs­te gang Mag­gio står på sce­nen til Palme­sus. Al­le­re­de i fes­ti­va­lens barne­år i 2011 kun­ne man høre høy­lytt all­sang til lå­ten «Jag Kom­mer» på By­stran­da. Nå er hun til­ba­ke med nytt al­bum i ba­ga­sjen.

Mag­gio har en va­riert ka­ta­log som be­ve­ger seg fra som­mer­li­ge fest­lå­ter til me­lan­kols­ke bal­la­der. Da­gens åp­ning er av den førs­te ar­ten med «Väl­kom­men in» «Jag lo­var» og den nye «Dom sa!». Pub­li­kum dan­ser med i takt med ho­ved­per­sonen selv.

Hun har med seg et bunn­so­lid band som ska­per et stort og mek­tig lyd­bil­de. Fram­fø­rel­sen av «Satan i Gatan» er mek­tig og full av inn­le­vel­se. Sist un­der­teg- nede så Mag­gio på Skral i fjor var stem­men hen­nes helt øde­lagt. Det var der­for en let­tel­se å høre at den var helt på plass i dag.

Med lå­ten «Mitt hjär­ta blö­der» ble all­san­gen star­tet før den selv­er­klær­te par­ty­svens­ken kjø­rer på vi­de­re med en av hen­nes størs­te hits «Mån­dags­barn». Den har vært ute­latt fra set­lis­ten hen­nes en stund nå, men pub­li­kum tar den hjer­te­lig imot i dag.

Un­der den dy­na­mis­ke «Ser­gels torg» får man klart be­vis på at pub­li­kum i kveld ikke er av det mest opp­merk­som­me, og pra­ten går i ett. Hel­dig­vis kla­rer Mag­gio å hol­de på dem og dra dem inn i dan­sen på de mer eks­plo­si­ve de­le­ne av re­per­toa­ret.

Kon­ser­ten av­slut­tes som et flash­back fra hen­nes førs­te opp­tre­den på Palme­sus. Pub­li­kum tar fyr når in­tro­en til «Jag Kom­mer» spil­les og folk strøm­mer mot sce­nen. Med det­te ga Ve­ro­ni­ca Mag­gio en per­fekt start på Palme­sus-hel­gen.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Ve­ro­ni­ca Mag­gio på sce­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.