Ta sun­ne valg om du vil ho

Det er vik­tig å kose seg om som­me­ren, men pass på at du ikke over­dri­ver ko­sen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no -

t godt mot­to i mat­vei­en kan være at «alt er lov, men ikke all­tid», sier kli­nisk er­næ­rings­fy­sio­log Eli An­ne Myr­voll Blom­kvist.

Vi tyr ofte til gril­len når vi skal lage mat om som­me­ren, i hvert fall hvis det er fint vær og varmt i luf­ten.

Pøl­ser er lett­vint og po­pu­lært, men her kan du fort gå på en ka­lo­ri­smell. Vel­ger du en stor oste­pøl­se med ba­con, vil det si 350 ka­lo­ri­er. Du kan fort gan­ge det med to hvis du les­ser på med til­be­hør som sprø­stekt løk, dres­sing, ket­sjup og sen­nep.

På ka­lori­top­pen fin­ner vi blant an­net spa­reribs si­den at de inne­hol­der mye fett. Spi­ser du 100 gram kjøtt, be­tyr det 245 ka­lo­ri­er. En che­ese­bur­ger med brød og dres­sing inne­hol­der nes­ten det sam­me.

– Det al­ler sun­nes­te er selv­føl­ge­lig å gril­le fisk og grønn­sa­ker. Det­te er mat vi vet er bra for oss, og som man­ge spi­ser lite av. Når vi gril­ler kjøtt er det lurt å vel­ge ma­gert kjøtt, både for­di det er mind­re met­tet fett og ka­lo­ri­er, og for­di det dan­nes mind­re av de ska­de­li­ge stof­fe­ne som kan dan­nes på kjøt­tet når vi gril­ler, sier er­næ­rings­fy­sio­log Ca­thri­ne Borch­se­ni­us.

Et mål­tid kan fort bli vel­dig usunt hvis du er ukri­tisk til til­be­hø­ret.

– Det hand­ler ikke bare om hva vi leg­ger på gril­len, men også hva som ser­ve­res til. Har man en stor og god sa­lat, og gjer­ne and­re grønn­sak­ret­ter også, er det jo su­pert. Vel­ger man lom­per el­ler gro­ve pøl­se- og ham­bur­ger­brød fram­for fine, olje- el­ler to­mat­ba­ser­te dres­sin­ger og sau­ser, blir det et vel­dig bra mål­tid, sier Borch­se­ni­us.

– STØRRELSEN TELLER

Det er vans­ke­lig å sty­re unna is på en varm som­mer­dag. Går du for en fløte­is, for ek­sem­pel en kroneis med jord­bær, får du i deg godt over 200 ka­lo­ri­er.

Vann­ba­sert is, som saft­is el­ler sor­bé, er et godt al­ter­na­tiv. Det inne­hol­der mye suk­ker, men har knapt noe fett og der­med lavt ka­lori­inn­hold.

– Her er det vik­tigst å si at størrelsen teller. De sto­re ise­ne kan inne­hol­de like mye ka­lo­ri­er som et helt mål­tid. Spi­ser du en is iste­den­for lunsj en dag, så gjør ikke det så mye. Hvis du ikke be­ve­ger deg så mye når du har fe­rie kan du fort få no­en ekstra kilo i lø­pet av som­me­ren, men en li­ten is er ikke noe pro­blem. Hel­ler ikke hvis du spi­ser det no­en gan­ger i uken, sier Borch­se­ni­us.

– Styr unna de al­ler størs­te is­kre­me­ne med kjeks, fløte­is og sjo­ko­la­de, de kan inne­hol­de mer ener­gi enn lun­sjen din, sier Myr­voll Blom­kvist.

VELG VANN EL­LER LETTBRUS

Hva skal du drik­ke til ma­ten? Det bes­te er na­tur­lig­vis å vel­ge vann både til mål­ti­det og som tørste­drikk. Det er sunt, godt, og dek­ker væske­be­ho­vet uten at du tren­ger å be­kym­re deg over ka­lo­ri­ene.

Der­som du går for no­en øl el­ler glass vin når du skal nyte mål­ti­det, kan du fort gå på en ka­lo­ri­smell hvis du ikke vi­ser måte­hold. For i lik­het med suk­ker, inne­hol­der al­ko­hol så­kal­te «tom­me ka­lo­ri­er». Det vil si fle­re ka­lo­ri­er enn an­nen drik­ke, og lite næ­rings­stof­fer du tren­ger.

– Man bør hus­ke på at drik­ker som inne­hol­der suk­ker met­ter dår­lig, men gir li­ke­vel suk­ker og ka­lo­ri­er. Det er der­for lurt å drik­ke vann og hel­ler vel­ge lettbrus når man skal kose seg. Al­ko­hol gir jo også ener­gi, øker ap­pe­tit­ten og får oss til å slap­pe litt mer av i for­hold til hva vi spi­ser. Blir det mye og ofte al­ko­hol, er det hel­ler ikke spe­si­elt bra for vekt og helse, sier Borch­se­ni­us, som un­der­stre­ker at som­me­ren er en su­per tid til å be­ve­ge seg og tre­ne også.

– Får du inn litt be­ve­gel­se i hver­da­gen, har du mye mer å gå på i for­hold til hva du spi­ser, sier hun.

FOTO: NTB SCANPIX

Det­te er all­tid po­pu­lært på gril­len om som­me­ren. Her kan inn­hol­det va­riere fra 260 til 160 ka­lo­ri­er pr. 100 gram.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.