Grønn­sa­ker og fisk er gode al­ter­na­ti­ver til den fet

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Rødt kjøtt og be­ar­bei­de­de kjøtt­pro­duk­ter er lurt å hol­de til et mi­ni­mum i som­mer.

– Pøl­ser, en­tre­côte, ma­ri­ner­te grill­ski­ver, spa­reribs og røk­te som­mer­ko­te­let­ter bør alt­så ikke på gril­len så alt­for man­ge gan­ger i lø­pet av som­me­ren, for­kla­rer kli­nisk er­næ­rings­fy­sio­log Eli An­ne Myr­voll Blom­kvist.

Det er mye an­net godt du kan leg­ge på gril­len som er bra for krop­pen din.

– Fisk er godt og sunt, det kan vi gjer­ne gril­le mer av. Fiske­ka­ker er for øv­rig like en­kelt å gril­le som pøl­ser. Der­som du sy­nes det er vans­ke­lig å gril­le fisk for- di den set­ter seg fast i grill­ris­ten el­ler fal­ler fra hver­and­re, for­søk å leg­ge fisken i en til­pas­set grill­rist for fisk, i en grill­form av alu­mi­ni­um el­ler pakk fisken inn som en pak­ke i grill­fo­lie sam­men med gode grønn­sa­ker som cher­ry­to­ma­ter, suk­ker­er­ter, brok­ko­li, vår­løk, litt oli­ven­olje, pesto el­ler crè­me fraîche, sier Blom­kvist.

Grønn­sa­ker eg­ner seg også godt på gril­len.

– Både som grill­spyd, i alu­mi­ni­ums­form el­ler inn­pak­ket i grill­fo­lie. Bruk gjer­ne litt god olje og kryd­der­ur­ter for god smak. Lag for ek­sem­pel grill­spyd av sto­re bi­ter squash, sopp, løk og pap­ri­ka som du en­ten pens­ler med litt oli­ven­olje og kryd­der­ur­ter el­ler en god ma­ri­na­de, sier Blom­kvist, som også vil slå et slag for ve­getar­bur­ge­re.

– Det sis­te året har det for­me­lig «pop­pet» opp av uli­ke ve­ge­ta­r­al­ter­na­ti­ver, og nå får du kjøpt ve­ge­ta­ris­ke bur­ge­re både i fryse­disk og i kjøle­disk i en­hver dag­lig-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.