TI­DE­NES PALME­SUS Fre­dags­pro­gram­met gikk også

Faedrelandsvennen - - KULTUR TIDENES PALMESUS - TEKST: KRISTIAN HOLE kristian.hole@fvn.no TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no

ska­per ute gjen­nom hele hel­gen.

Fos­se­lie er na­tur­lig nok fornøyd med at man har slup­pet al­vor­li­ge hen­del­ser.

– Jeg glad og stolt over at alt har gått så bra. Palme­sus skal være et trygt sted å være. At det ikke har skjedd no­en al­vor­li­ge hen­del­ser, er like vik­tig for meg som noe an­net, sier fest­sje­fen.

TETTPAKKET

Det kok­te blant pub­li­kum da den ber­gens­ke dj-en Sjur åp­net fes­ten på By­stran­da lør­dag.

– Det var fan­tas­tisk bra stem­ning! Det var glo­varmt ute og kjempe­mye folk. By­stran­da var en vel­dig sti­lig set­ting å spil­le på, sa Sjur til Fædre­lands­ven­nen et­ter kon­ser­ten.

Den vir­ke­lig sto­re folke­meng­den kom imid­ler­tid først i 17-ti­den, da den svens­ke dj-stjer­nen Mike Per­ry dis­ket opp sitt sett av egne lå­ter, samt re­mik­ser av blant and­re Ky­go, Hou­se of Pain, MØ og Cold­play.

– Jeg spil­te tid­lig på da­gen, og det var kult å se at det strøm­met på med folk hele ti­den. Folk dan­set og det var hef­tig stem­ning. Nå skal jeg nyte fes­ti­va­len selv, si­den det er førs­te gan­gen jeg spil­ler her, sa Per­ry til Fædre­lands­ven­nens live­stu­dio.

– ET FOR­RY­KEN­DE SHOW

Lør­dags­fes­ten ble etter­fulgt av The Chains­mokers, Mar­tin Solveig, Gab­ri­el­le og av­slut­tet med fyr­ver­ke­ri og smell til den ne­der­lands­ke «tran­ce-gud­fa­ren» Ar­min van Bu­u­ren.

Fos­se­lie er fornøyd med at det ble høy stem­ning al­le­re­de tid­lig på da­gen.

– Det er ty­de­lig å se at Mike Per­ry likte å spil­le her. Og Chains­mokers, som man mer­ker er su­per­stjer­ner, tok umid­del­bart kon­troll over sce­nen og le­ver­te et for­ry­ken­de show. Selv om klok­ka bare var 18 da de spil­te, kok­te det like mye som det gjor­de seint på fre­dag. Det var også utro­lig gøy å se Mar­tin Solveig, en av mine per­son­li­ge fa­vo­rit­ter, som er ver­dens ku­les­te mann, sier Fos­se­lie og ler.

TEK­NISK SVIKT FRE­DAG

kon­sert­mes­sig knirke­fritt helt fram til head­li­ner Za­ra Lars­son skul­le hol­de sin kon­sert i 21-ti­den.

Da svik­tet det tek­nis­ke, noe som før­te til at den unge sang­stjer­nen fra Sve­ri­ge måt­te drop­pe halve set­tet.

– Det var tek­nis­ke kom­pli­ka­sjo­ner knyt­tet til de­res (Za­ra Lars­sons crew, journ. anm.) ma­ski­ner, som gjor­de at de­ler av scene­show­et ikke kun­ne gå som plan­lagt. Det er trist når sånt skjer, men Za­ra var su­per­pro­fe­sjo­nell og hun le­ver­te et bra show li­ke­vel, sier Fos­se­lie.

Lars­son selv sa til Fædre­lands­ven­nen at den tek­nis­ke fei­len var en dem­per, men at den po­si­ti­ve pub­li­kums­re­spon­sen vei­de opp.

– Det var utro­lig kult å spil­le, og det var bra ener­gi fra pub­li­kum. Vi had­de pro­ble­mer med det tek­nis­ke, og det gjor­de at jeg bare kun­ne spil­le halve set­tet med lå­ter, sa Lars­son til Fædre­lands­ven­nen.

– Vi fikk utro­lig bra re­spons på «Un­cover», og det ble skik­ke­lig all­sang. Det var kult at folk lag­de så god stem­ning, sa hun vi­de­re.

Hilde Stor­myr, Han­ne Pe­der­sen, Nata­lie Rep­stad, An­ne Li­ne Pe­der­sen og Gi­na Løkås var bare no­en av gjes­te­ne som sto­kos­te seg. Za­ra Lars­son var ett høyde­punkt.

– Gjett om vi har gle­det oss til det­te da? Za­ra er jo bare helt rå, sa An­ne Li­ne Pe­der­sen.

KLA­RE FOR 10-ÅRS JU­BI­LE­UM

Da Fædre­lands­ven­nen be­søk­te fes­ti­val­om­rå­det søn­dag for­mid­dag var ned­rig­gin­gen i full gang. Nes­te år er det 10-års ju­bi­le­um for Palme­sus, og fest­sje­fen rø­per at de har en stor fei­ring på gang.

– Vi er vel­dig kla­re for nes­te års fes­ti­val. Da fei­rer vi 10 år. Det blir en fei­ring av fes­ti­va­len, men også av pub­li­kum som har be­søkt oss. Jeg lo­ver at vi skal et godt hakk opp fra i år, sier Leif Fos­se­lie.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Se­eb sør­get for god stem­ning.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Fest­sjef for Palme­sus, Leif Fos­se­lie, fre­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.