Skarp­skyts fra Ut­dan­nings for­bun­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ut­dan­nings for­bun­det i VestAg­der en­ga­sjer­te seg i sa­ken på veg­ne av to med­lem­mer, og i et brev til kom­mu­nen ret­ter de skarpt skyts mot pro­ses­sen.

«Sam­snakk-mø­ter uten re­fe­ra­ter har in­gen plass i of­fent­lig for­valt­ning av skrift­li­ge kla­ger. I til­legg re­pre­sen­te­rer ord­val­get« sam­hand­lings utfordringer» en tolk­ning de tik­ke er dek­ning for i fore­lig­gen­de do­ku­men­ta­sjon. Det drei­er seg ute­luk­ken­de om kla­ger på kren­ken­de le­der­ad­ferd,» he­ter det i bre­vet fra Ut­dan­nings­for­bun­det.

Song­da­len kom­mu­ne har gitt Fædre­lands­ven­nen inn­syn i bre­vet.

Fyl­kes­le­der

Svein Ove Ol­sen i Ut­dan­nings for­bun­det sier de kom inn i sis­te fase, etter å ha blitt kon­tak­tet av kom­mu­nens ho­ved­til­lits­valg­te.

Han me­ner kom­mu­nen gjor­de det de kun­ne for å ta fatt i sa­ken etter at for­bun­det på fyl­kes­nivå en­ga­sjer­te seg.

– Kom­mu­nen vis­te stor vil­je til å ryd­de opp og gå i seg selv. I sån­ne sa­ker er det all­tid litt gi og ta, men vi kom til det jeg me­ner er en god løs­ning, og sa­ken er av­slut­tet fra vår side, sier Ol­sen.

– Er det­te en vars­lings­sak? – Det blir et de­fi­ni­sjons­spørs- mål. Vi unn­gikk det be­gre­pet for å få pro­ses­sen for­test mu­lig på rett spor, men det er ikke sik­kert alle in­volver­te er eni­ge i må­ten å gjø­re det på. Jeg kal­ler det en klage­sak med en uhel­dig pro­se­dy­re fra kom­mu­nens side, sier Svein Ove Ol­sen.

En som har brukt be­gre­pet «vars­ling» på et in­ternt eva­lu­e­rings­møte 7. juni i fjor, er ho­ved­verne­om­bud An­ne Bratt­ås Ste­en. I møte­re­fe­ra­tet står d etat­ho­ved­verne­om­bu­det me­ner« d eter vars­let om en frykt­kul­tur i barne­ha­gen». Men det står også at hun me­ner må­ten vars­lin­gen skjed­de på ikke var god.

And­re som bru­ker be­gre­pet «vars­ling» er de an­sat­te som for­søk­te å si ifra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.