En­hets­le­de­ren: – Dyre­kjøp­te er­fa­rin­ger

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fædre­lands­ven­nen har også snak­ket med en­hets­le­de­ren som ble an­kla­get for trakasserende lederstil.

– Falt det vel­dig har­de ord mel­lom dere?

– Jeg har re­spekt for at de an­sat­te opp­lev­de det slik. Men jeg me­ner det ikke falt vel­dig har­de ord. Sam­ti­dig var jeg nok mer ty­de­lig enn de var vant med, sier en­hets­le­de­ren som ble an­kla­get for en trakasserende lederstil.

– Hva hand­let det om?

– Det ble nød­ven­dig å si ifra at høy grad av til­rette­leg­ging, høyt syke­fra­vær og man­gel på kon­ti­nui­tet ikke var for­ene­lig med fag­lig for­svar­lig drift. Jeg snak­ker kan­skje litt for di­rek­te og ær- lig, og så trod­de jeg nok at vi had­de en mer fel­les for­stå­el­se for hva som skul­le til for å få barne­ha­gen til å fun­ge­re. Der har jeg bom­met stort. Noen er­fa­rin­ger er dyre­kjøp­te, opp­sum­me­rer hun.

En­hets­le­de­ren har fort­satt i job­ben, og mot­tar nå veiledning for å hånd­te­re kom­mu­ni­ka­sjo­nen bed­re. Det set­ter hun pris på.

– Fo­ku­set i barne­ha­gen er nå å ut­vik­le et godt ar­beids­mil­jø og gode tje­nes­ter, sier hun.

Ho­ved­til­lits­valgt Janne Slot­te har vært en vik­tig støtte­spil­ler for en­hets­le­de­ren.

– Fire an­sat­te har slut­tet i kom­mu­nen, og fire har fått and­re ar­beids­opp­ga­ver. Var det slik den­ne sa­ken måt­te ende?

– Det er et vans­ke­lig spørs­mål, kan­skje umu­lig å sva­re på. Men kan­skje kun­ne noe vært an­ner­le­des hvis per­so­nal­av­de­lin­gen, ho­ved­til­lits­valgt og ho­ved­verne­om­bud had­de blitt kob­let inn på et tid­li­ge­re tids­punkt, sier Slot­te.

Hun sier også at syke­fra­væ­ret nå er la­ve­re, og det job­bes med å ska­pe et godt ar­beids­mil­jø i barne­ha­gen.

– Du sa dere ikke har vars­lings­sa­ker, men til­fel­ler av støy i Song­da­len. Tenk­te du på den­ne sa­ken da?

– Ja, blant an­net den­ne sa­ken. Og noen and­re sa­ker, på sto­re ar­beids­plas­ser er det na­tur­lig at der er kom­mu­ni­ka­sjons­ut­ford­rin­ger sier Slot­te.

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Fire an­sat­te har slut­tet helt, og fire and­re har fått nye job­ber i kom­mu­nen som føl­ge av ut­ford­rin­ge­ne i barne­ha­gen. Bil­det er av råd­hu­set i Song­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.