På­rø­rende­for­enin­gen: – Had­de ald­ri trodd det var så ille

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Borg­hild Spi­ten Mat­hi­sen har jevn­lig kon­takt med psy­kia­tris­ke pa­si­en­ter og på­rø­ren­de. Hun ble lei seg da hun les­te til­syns­rap­por­ten.

– Det­te var trist les­ning, jeg had­de ald­ri trodd det var så ille, sier hun som leder av Vest-ag­ders av­de­ling av Lands­for­enin­gen for på­rø­ren­de in­nen psy­kisk helse.

Hun me­ner pa­si­en­te­ne ikke får god nok be­hand­ling når ikke det blir sjek­ket om de har pro­ble­mer med rus­mid­ler el­ler over­for­bruk av medi­si­ner. Hun pe­ker på at sta­dig fle­re får den type po­li­kli­nisk be­hand­ling som DPS Sol­vang til­bys.

– Sær­lig ser vi en øk­ning blant unge, og her snak­ker vi om hver­dags­pro­ble­mer som angst og de­pre­sjo­ner, sier hun.

Spe­si­elt skuf­fen­de sy­nes hun det er at det fins ret­nings­lin­jer og ru­ti­ner, men at det vir­ker helt til­fel­dig om de blir fulgt.

– Tror du DPS Sol­vang er spe­si­elt dår­li­ge i for­hold til and­re ste­der i lan­det?

– De er jo vel­dig flin­ke på res­ten av be­hand­lin­gen, så jeg ble eks­tra over­ras­ket over at det stod så dår­lig til på dis­se tin­ge­ne. Men, nei, jeg tror dess­ver­re det kan være slik man­ge ste­der i lan­det, sier

Spi­ten Mat­hi­sen og pe­ker også på at det er god sam­funns­øko­no­mi å få god kva­li­tet på be­hand­lin­gen.

FOTO: STEI­NAR VINDSLAND

Borg­hild Spi­ten Mat­hi­sen er leder av Vest-ag­ders av­de­ling av Lands­for­enin­gen for på­rø­ren­de in­nen psy­kisk helse.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.