Fle­re fikk med­hold i PFU

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Pres­sens Fag­li­ge Ut­valg har be­hand­let 136 kla­ger så langt i år, mot 202 i sam­me pe­rio­de i fjor. 38 kla­ge­re fikk med­hold, det er en høy­ere an­del enn i fjor.

57 av de 136 sa­ke­ne fikk full be­hand­ling av Pres­sens Fag­li­ge Ut­valg (PFU). I 25 sa­ker kon­klu­der­te PFU med brudd på god presse­skikk og 13 fikk kri­tikk. Der­med fikk to av tre kla­ge­re med­hold. Det­te er en høy­ere an­del enn i sam­me pe­rio­de i 2016, da 58 pro­sent fikk med­hold. Finn­mark Dag­blad kom­mer dår­ligst ut med tre brudd og en kri­tikk. De­ret­ter kom­mer Fi­nans­avi­sen med to brudd på god presse­skikk. Det har blitt be­hand­let kla­ger mot 85 uli­ke medi­er så langt i år. Om­ta­len av mob­bing i Lomme­da­len-sa­ken før­te til sju fel­len­de ut­ta­lel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.