Fle­re tatt for om­set­ning og bru

Po­li­ti­et had­de det tra­velt med å ar­res­te­re Palme­sus-pub­li­kum­me­re for nar­ko­ti­ka, men vil ikke si hvor man­ge som ble tatt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORGEIR EIKELAND torgeir.eikeland@fvn.no

– Vi had­de fle­re hy­po­te­ser, og en av dis­se fikk vi dess­ver­re be­kref­tet. Den var at det er bruk og om­set­ning av nar­ko­ti­ka på fes­ti­va­len, sier første­be­tjent Hå­kon Store­sund, leder av narkotikaavsnittet ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon.

Fædre­lands­ven­nen skrev for­ri­ge uke om sam­ar­bei­det mel­lom narkotikaavsnittet og Palme­sus. Nytt av året var at et spe­sial­team fra av­snit­tet skul­le være i ar­beid un­der årets fes­ti­val.

I etter­kant kan Store­sund for­tel­le at en rek­ke Palme­sus-pub­li­kum­me­re i hel­gen ble inn­bragt og bøte­lagt for bruk og be­sit­tel­se av nar­ko­ti­ka. Fle­re av dem er ikke tid­li­ge­re re­gist­rert med nar­ko­tika­sa­ker.

FARE FOR DE­BUT

– Det ble tatt både ko­kain, ecsta­sy, am­fe­ta­min, MDMA og can­na­bis. Lør­dag var spe­si­elt hek­tisk, og vi kun­ne nok tatt fle­re hvis vi had­de satt inn stør­re res­sur­ser

– Hvor man­ge per­soner ble tatt?

– Det øns­ker jeg ikke å gå ut med på nå­væ­ren­de tids­punkt, men det kan hen­de det kom­mer tall se­ne­re. Vi kjen­te oss ikke helt igjen i Fædre­lands­ven­nens re­por­ta­sje hvor det kun­ne opp­fat­tes som at det ikke fore­kom bruk og be­sit­tel­se av nar­ko­ti­ka på fes­ti­va­len tross po­li­ti­ets øken­de fo­kus på det­te un­der fes­ti­va­len. Der­for føl­te vi for en kon­kre­ti­se­ring for å vise det hele bil­det, sier Store­sund.

Han er be­kym­ret over at fle­re av de som ble tatt, ikke har vært i be­fat­ning med po­li­ti­et tid­li­ge­re for nar­ko­tika­bruk:

– Vårt ho­ved­mål er all­tid å fore­byg­ge at nye per­soner de­bu­te­rer med nar­ko­ti­ka, samt straffe­for­føl­ge de per­soner som om­set­ter nar­ko­ti­ka til nett­opp dis­se per­sone­ne. Sånt sett er vi for­nøyd med å ha av­dek­ket noe av det­te på fes­ti­va­len.

«SOM VI TROD­DE»

– Er du over­ras­ket over hvor mye dere fant?

– Nei, det er ikke over­ras­ken­de med tan­ke på den sto­re for­sam­lin­gen av men­nes­ker på ett sted. Det vil all­tid være inn­slag av nar­ko­ti­ka på de uli­ke mu­sikk­fes­ti­va­ler rundt i Nor­ges land. Å tro noe an­net vil være naivt.

Det er vik­tig for meg å spe­si­fi­se­re at det­te ikke er et spe­si­fikt pro­blem for Palme­sus som fes­ti­val – men mer en ge­ne­rell trend vi ser opp mot de uli­ke fes­ti­va­ler i Nor­ge som po­li­ti­et fo­ku­se­rer på.

– Hva ble det be­slag­lagt mest av?

– Ko­kain, am­fe­ta­min og can­na­bis.

– Kun­ne fes­ti­va­len gjort noe an­ner­le­des for å re­du­se­re bru­ken av nar­ko­ti­ka?

GODT SAM­AR­BEID

– Det er vans­ke­lig å gar­de­re seg mot det­te. Vi opp­le­ver fes­ti­val­le­del­sen som ge­nuint opp­tatt av å be­kjem­pe nar­ko­ti­ka som et pro­blem – også un­der fes­ti­va­len. Vi har hele ti­den hatt et godt sam­ar­beid og hatt en fel­les si­tua­sjons­for­stå­el­se opp mot be­kjem­pel­sen av nar­ko­ti­ka som pro­blem un­der fes­ti­va­len. Det er vik­tig for meg å pre­si­se­re det­te. Po­li­ti­et er ikke ne­ga­tiv til fes­ti­va­len, sna­re­re tvert imot. Vi opp­le­ver fes­ti­va­len som pro­fe­sjo­nell, eks­pe­ditt og po­si­tiv, sier Store­sund.

Han trek­ker fram som ek­sem­pel at Palem­s­us kon­se­kvent har inn­dratt fes­ti­val­pas­set fra per­soner som ble tatt for nar­ko­tika­lov­brudd.

– Det­te sier noe om hvil­ken lin­je fes­ti­va­len leg­ger seg opp mot det­te pro­ble­met. Det­te er noe vi i po­li­ti­et er gla­de for, sier Store­sund.

«KNAPT HATT TIL­FEL­LER»

Palme­sus-sjef Leif Fos­se­lie ut­tal­te før hel­gen til Fædre­lands­ven­nen at «Vi har knapt hatt til­fel­ler av bruk og salg av nar­ko­ti­ka un­der Palme­sus, så det har ikke vært et pro­blem».

Nå sier han det­te via sms: – Det­te vi­ser at ak­sjo­nen var vel­lyk­ket. Det er førs­te året vi har en mål­ret­tet ak­sjon mot nar­ko­ti­ka, og jeg er godt for­nøyd med at vi får tatt hånd om dem som ikke re­spek­te­rer null­to­le­ran­sen. Vi tror og hå­per at det­te vil fun­ge­re pre­ven­tivt når det gjel­der om­set­ning og bruk på nes­te års fes­ti­val.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Første­be­tjent Hå­kon Store­sund fra narkotikaavsnittet er ikke over­ras­ket over å fin­ne nar­ko­tika­bruk på Palme­sus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.