– Det er en­hver kom­po­nists drøm

Kom­po­nist og for­fat­ter Ke­til Bjørn­stad har ald­ri tid­li­ge­re vært i Fjære­heia, men sy­nes det er en ære å få være med på årets fore­stil­ling i det spek­ta­ku­læ­re amfi­tea­te­ret.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARGRETHE SAGA margrethe.saga@fvn.no

– Jeg tak­ket ja med én gang! Det er en ære å få gjø­re Ter­je Vi­gen i Fjære­heia, sier Ke­til Bjørn­stad.

Han har kom­po­nert mu­sik­ken til mu­si­ka­len Ter­je Vi­gen som har pre­miere i kveld, tirs­dag 4. juli. Bjørn­stad spil­ler også pia­no i fore­stil­lin­gen.

FANTASTISK ARENA

Før kom­po­nis­ten fikk fore­spør­sel om å være med på som­mer­ens sto­re opp­set­ning for et og et halvt år si­den, had­de han ald­ri vært i Fjære­heia. Han har bare lov­ord å kom­me med om am­fi­et.

– Det er en flott arena, og en drøm for en­hver kom­po­nist. Man had­de jo vært gal i ho­det hvis man sa noe an­net!

Til sam­men er over 70 men­nes­ker in­volvert i fore­stil­lin­gen, og rundt 50 av dis­se står på sce­nen.

– Jeg er vel­dig for­nøyd med alt rundt mu­si­ka­len. Alle har helt av­gjø­ren­de rol­ler, for ek­sem­pel lyd og lys. Også bar­na som er med da, de er jeg vir­ke­lig helt be­tatt av. De er vel­dig flin­ke, sier Bjørn­stad.

Un­der ar­bei­det med mu­si­ka­len har Bjørn­stad for­søkt å la mu­sik­ken føl­ge hand­lin­gen i dik­tet.

– Jeg har tenkt at det­te må bli et så sterkt som mu­lig me­lo­disk og ryt­misk dra­ma som føl­ger hand­lin­gen. Jeg har for­søkt å lage noe som har både skjønn­het og bru­ta­li­tet i seg, for­tel­ler han.

– Hvil­ket for­hold har du til Ter­je Vi­gen?

– Det er et dikt som full­sten­dig slår deg i bak­ken. Jeg ten­ker også at det er vel­dig ak­tu­elt nå, i den ti­den vi le­ver i med mye krig og hat. Dik­tet for­tel­ler om hvil­ke muligheter vi har der­som vi ikke vel­ger hevn.

HJERTE FOR SØR­LAN­DET

Ke­til Bjørn­stad har selv bodd på Sør­lan­det. Nær­me­re be­stemt på Sand­øya uten­for Tvede­strand, på 70- og 80-tal­let.

– På Sand­øya bod­de det 250 men­nes­ker. Da var Kris­tian­sand den sto­re, kon­ti­nen­ta­le byen som had­de fly­plass. Jeg var ofte her og spil­te på uli­ke ar­ran­ge­men­ter, for­tel­ler han.

Den­ne som­mer­en til­brin­ger Bjørn­stad, som til dag­lig bor i Oslo, rundt tre uker i Kris­tian­sand.

– Jeg har et stort hjerte for Sør­lan­det. Det har for­met meg som men­nes­ke. Jeg bod­de her fra jeg var 23 til 39 år, og det er vik­ti­ge år i et men­nes­kes liv.

ODDERØYAS UTSIKTSPUNKTER

Fore­stil­lin­ge­ne i Fjære­heia fore­går på kvelds­tid. Det sam­me gjør øvel­se­ne.

– Det er fint med fri på da­gen, og et høyde­punkt for meg å være i Kris­tian­sand i som­mer, for­tel­ler 65-årin­gen.

Da­ge­ne bru­ker han på å gå tur, spil­le pia­no og plan­leg­ge sin kom­men­de bok.

– Jeg går tur, og har mine egne utsiktspunkter på Od­der­øya som jeg bare må få med meg hver dag. Der er det helt ny­de­lig, sier han og fort­set­ter:

– Som pia­nist er jeg også helt av­hen­gig av å øve hver dag for å hol­de tek­nik­ken ved like, så det gjør jeg. Også hol­der jeg på med en bok som er i av­slut­nings­fa- sen, så det er klart jeg ten­ker litt på den og.

Bo­ka han snak­ker om er num­mer tre i bok­se­ri­en «Ver­den som er min». Bo­ka tar for seg Bjørn­stads liv på 80-tal­let. Da bod­de han på Sand­øya, og Sør­lan­det er na­tur­lig nok re­pre­sen­tert.

– Jeg skri­ver en del om Sand­øya både i bo­ka som kom­mer nå, og i bok num­mer to som hand­ler om 70-tal­let. Blant an­net skri­ver jeg en del om det at så man­ge flyt­tet fra byen til Sand­øya på den ti­den for­di de øns­ket å leve et an­net liv.

KVALITETSTID

Bjørn­stad tri­ves med å ha mye å gjø­re. Men han li­ker også å kob­le av sam­men med fa­mi­li­en.

– Å være sam­men med de jeg er glad i be­tyr mer og mer. Når jeg skal kob­le av hen­der det jeg drar til ste­det vårt ved Rands­fjor­den. Der skjer det ab­so­lutt in­gen­ting, så da slap­per jeg av. Men jeg slap­per også av hjem­me. Jeg bor ved sjø­en, så det min­ner meg jo litt om Sør­lan­det.

Ter­je Vi­gen spil­les i Fjære­heia i Grim­stad fra 4. juli til og med 12. juli.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Kom­po­nist Ke­til Bjørn­stad fry­der seg over å få opp­tre i Fjære­heia den­ne som­mer­en. I kveld er det pre­miere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.