Fryk­ter re­kord­man­ge red­nings­ak­sjo­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Røde Kors for­ven­ter en tra­vel som­mer i fjel­let. Ved Troll­tun­ga har det alt vært tre ganger så man­ge red­nings­ak­sjo­ner hit­til i år som i sam­me pe­rio­de i fjor.

Fjell­for­ma­sjo­nen Troll­tun­ga i Horda­land blir en sta­dig mer po­pu­lær tu­rist­at­trak­sjon. Men fle­re tu­ris­ter be­tyr også fle­re red­nings- ak­sjo­ner. Så langt i se­son­gen er det re­gist­rert 15 ak­sjo­ner fra Hjelpe­korp­set. Det­te er en tre­dob­ling fra sam­me tid i 2016, iføl­ge Røde Kors.

An­tall be­sø­ken­de for­ven­tes å fort­set­te å sti­ge igjen. I 2016 had­de Troll­tun­ga 100.000 be­sø­ken­de, mens det er for­ven­tet mel­lom 100.000 og 160.000 tu­ris­ter i år.

Ge­ne­ral­sek­re­tær i Røde Kors, Bjørn G. Ape­land, er be­kym­ret.

– Vi er al­le­re­de en hel må­ned på for­skudd med an­tall red­nings­ak­sjo­ner ved Troll­tun­ga, og har ennå ikke sett star­ten på høy­se­son­gen el­ler den kre­ven­de høst­se­son­gen, sier han.

An­tall ut­fluk­ter til Kjerag har også økt. I 2016 gikk 70.000 til det vel­kjen­te fjell­pla­tå­et. I år er det ven­tet rundt 100.000 be­sø­ken­de. Tid­li­ge­re i år fikk Kjerag og Preike­sto­len be­vil­get to mil­lio­ner kro­ner i stats­bud­sjet­tet som kom­mer godt med i red­nings­ar­bei­det.

FOTO: NTB SCANPIX

Sel­fie-tu­ris­te­ne strøm­mer til Troll­tun­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.