Om­sat­te for 520 mil­lio­ner

Både i 2015 og 2016 kun­ne skagerakfiskerne no­te­re seg for ny salgs­re­kord. Et kutt i reke­kvo­te­ne på 34 pro­sent gjør at 2017 ikke blir det tred­je re­kord­året på rad.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Med den høy­es­te om­set­nin­gen i salgs­la­gets his­to­rie, kan vi ikke være an­net enn for­nøyd, sier leder for Ska­ger­ak­fisk, Kjell-arild G. Tøf­te, til Fædre­lands­ven­nen.

Regn­ska­pet for 2016 vi­ser nem­lig en om­set­ning på 520 mil­lio­ner kro­ner; en øk­ning på 70 mil­lio­ner fra året før. Av det­te satt fisker­ne selv igjen med 486 mil­lio­ner kro­ner, opp 16 pro­sent fra 2015.

– Re­ker er ho­ved­for­kla­rin­gen bak den høye om­set­nin­gen. Det var gode kvo­ter og et godt fiske, fort­set­ter Tøf­te.

Og om­set­nin­gen til Ska­ger­ak­fisk, som er fisker­nes salgs­or­ga­ni­sa­sjon på Ska­ger­rak-kys­ten for all første­hånds­om­set­ning av fisk og skall­dyr, er det fiske­re langs kys­ten fra Åna Si­ra i vest til svenske­gren­sen i øst som står for.

I fjor ble det om­satt for seks tonn med re­ker. Av det­te sto kok­te skall­re­ker for tre tonn, som er «all time high». To­talt ut­gjor­de re­ker vel 62 pro­sent av den to­ta­le første­hånds­ver­di­en til Ska­ger­ak­fisk.

LEPPEFISK

Leppefisk til luse­be­kjem­ping i lakse­næ­rin­gen har også ut­vik­let seg til et be­ty­de­lig og vik­tig fiske­ri i sør, og ut­gjor­de nær ti pro­sent av det to­ta­le fisket til salgs­la­get i 2016.

Øvrig fiske falt med ni pro­sent i vo­lum og fem pro­sent i ver­di, noe som i ho­ved­sak skyl­des bi­fangst­ta­ket på 50 tonn torsk for kon­sum­trå­ler­ne i Nord­sjø­en som ble inn­ført i fjor og stop­pet fisket for den­ne grup­pa de sis­te må­ne­de­ne i året.

Ut­vik­lin­gen for Ska­ger­ak­fisk har el­lers vært pen de sis­te tre åre­ne med en om­set­nings­øk­ning på snaue 200 mil­lio­ner kro­ner.

– Det­te skyl­des i ho­ved­sak en fin ut­vik­ling for reke­fis­ket både i pris og kvo­ter, og for øvrig også hos far­tøy­ene som fisker hvit­fisk i Nord­sjø­en. De al­ler fles­te fiske­ri­ene opp­le­ver god res­surs­til­gang og økte ver­di­er, sier Tøf­te.

Etter to re­kord­år på rad, for­ven­ter imid­ler­tid ikke salgs­lags­sje­fen det tred­je.

– Reke­kvo­te­ne er ned med 34 pro­sent i in­ne­væ­ren­de år. Vi får et godt år i 2017 også, men det blir ikke et nytt re­kord­år, sier Tøf­te og leg­ger til at reke­be­stan­den, som er en kort­li­vet art, svin­ger na­tur­lig på få år.

Fædre­lands­ven­nen kun­ne tid­li­ge­re i som­mer rap­por­te­re om reke­man­gel på Fiske­bryg­ga og en fiske­hand­ler som måt­te si nei til ven­ner som vil­le kjø­pe.

– Re­ker er en po­pu­lær vare om som­mer­en, og fisker­ne våre fisker det de kan in­nen­for kvo­te­ne. Kom­bi­nert med at det er en økt in­ter­es­se for fers­ke re­ker her hjem­me, kan det nok bli kamp om va­re­ne, sier Tøf­te.

MILJØSERTIFISERING

For det øv­ri­ge fisket ser 2017 iføl­ge salgs­lagsje­fen bra ut.

– Si­tua­sjo­nen for hvit­fisk er bra, og vi job­ber nå med å få miljø­ser­ti­fi­sert sær­lig tors­ken. Om lag halv­par­ten av hvit­fis­ken fra ska­ger­ak­kys­ten eks­por­te­res til EU, hvor miljøsertifisering er en vik­tig fak­tor for kun­de­ne.

Den så­kal­te Msc-ser­ti­fi­se­rin­gen (Ma­ri­ne Stew­ardship Coun­cil) har tre kri­te­ri­er som må opp­fyl­les: bære­kraf­ti­ge be­stan­der, in­gen ska­de­lig miljø­på­virk­ning og fun­ge­ren­de for­valt­nings­pla­ner.

– Leppe­fis­ket har fått en ny type re­gu­le­ring av året, så her får vi se hvor­dan det blir, men etter­spør­se­len er god.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Med 34 pro­sent re­duk­sjon i årets reke­kvo­ter kan det fort hen­de fiske­dis­ke­ne blir tom­me for de små, røde i som­mer. På bil­det er leder for Ska­ger­ak­fisk, Kjell-arild G. Tøf­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.