Over halv­par­ten av sø­ker­ne er ano­ny­me

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: KRISTIN OL­SEN kristin.ol­sen@fvn.no

Det har kom­met inn 32 søk­na­der til stil­lin­gen som næringssjef i Kris­tian­sand kom­mu­ne. Av dis­se er fem kvin­ner, og over halv­par­ten er unn­tatt of­fent­lig­het.

Av to­talt 32 sø­ke­re til stil­lin­gen som næringssjef er over halv­par­ten av nav­ne­ne på sø­ker­lis­ten unn­tatt of­fent­lig­het. Tre av sø­ker­ne har truk­ket seg, og to­talt er nå 14 per­soner på sø­ker­lis­ten ano­ny­mi­sert.

unn­tak fra inn­syn

Iføl­ge Of­fent­lig­hets­lo­ven kan det gjø­res unn­tak fra inn­syn for opp­lys­nin­ger om en sø­ker, der­som ved­kom­men­de selv ber om det. I vur­de­rin­gen skal det da leg­ges vekt på om det knyt­tes en sær­lig of­fent­lig in­ter­es­se til stil­lin­gen, frem­går det i pa­ra­graf 25 i Of­fent­lig­hets­lo­ven.

Det er råd­mann Tor Som­mer­seth, og tek­nisk di­rek­tør i Kris­tian­sand kom­mu­ne Rag­nar Even­sen som er an­svar­lig for å an­set­te den nye næ­rings­sje­fen.

– På hvil­ket grunn­lag har så man­ge sø­ke­re fått nav­net unn­tatt of­fent­lig­he­ten?

– Vel­dig man­ge av sø­ker­ne ar­bei­der i pri­vat næ­rings­liv, og i de­res ar­beid med mar­ked og kun­der vil det å stå på en of­fent­lig sø­ker­lis­te set­te dem i en vans­ke­lig po­si­sjon, sier Even­sen.

Mer syn­lig næ­rings­ak­tør

Til stil­lin­gen har det blant an­net blitt lagt vekt på å fin­ne folk som er vant til å sel­ge inn kon­sep­ter, som har tid­li­ge­re le­der­er­fa­ring og som har ev­nen til å byg­ge opp et godt ar­beids­mil­jø. Even­sen for­tel­ler at han er godt for­nøyd med 32 sø­ke­re.

– Det er en god sø­ker­mas­se. Man­ge var også godt kva­li­fi­sert, sier Even­sen.

– Hva vil an­svars­om­rå­de­ne til næ­rings­sje­fen være?

– Det vil først og fremst være å byg­ge opp den nye sat­sin­gen Bu­si­ness Re­gion Kris­tian­sand som er en ut­vi­del­se av da­gens næ­rings­sat­sing, og sør­ge for at vi blir en mer syn­lig ak­tør i næ­rings­li­vets etab­le­rin­ger, sier Even­sen.

Det var Næ­rings­for­enin­gen som først om­tal­te sa­ken.

– ser lo­ven­de ut

– Jeg er in­for­mert, og det ser lo­ven­de ut, sier ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) om søk­nads­pro­ses­sen.

I stil­lings­ut­lys­nin­gen på Kris­tian­sand kom­mu­nes nett­si­der står det at det sø­kes kan­di­da­ter med føl­gen­de kva­li­fi­ka­sjo­ner og per­son­li­ge egen­ska­per:

Ut­dan­ning på mas­ter­grads­nivå (kan fra­vi­kes ved spe­si­elt in­ter­es­sant er­fa­rings­bak­grunn)

Minst 5 års re­le­vant er­fa­ring med le­del­se, nett­verks­byg­ging og næ­rings­etab­le­rin­ger

Kunn­skap om of­fent­lig sek­tor og virke­mid­del­ap­pa­ra­tet kan være en for­del

Per­son­lig eg­net­het vil bli til­lagt stor vekt

Auto­ri­tet og gjen­nom­fø­rings­kraft

So­li­de sam­ar­beids- og kom­mu­ni­ka­sjons­ev­ner

Den­ne stil­lings­be­skri­vel­sen me­ner både Fur­re og re­pre­sen­tant fra Ar­bei­der­par­ti­et Met­te Gun­der­sen re­flek­te­rer godt egen­ska­pe­ne som kre­ves av en næringssjef.

– En næringssjef bur­de ha god kjenn­skap til næ­rings­li­vet, ha et bredt kon­takt­nett og kjen­ne til kom­mu­nen og kom­mu­nens ar­beid, sier Gun­der­sen.

sav­ner fle­re kvin­ner

Både Fur­re og Gun­der­sen er po­si­tivt over­ras­ket over an­tall sø­ke­re, men skul­le gjer­ne sett at fle­re kvin­ner søk­te seg til stil­lin­gen.

– To­tal­an­tal­let syns jeg er bra, men jeg skul­le gjer­ne sett fle­re kvin­ne­li­ge sø­ke­re, sier Fur­re. Han leg­ger til at han er in­for­mert om at det har vært kvin­ner med i an­set­tel­ses­pro­ses­sen.

På sø­ker­lis­ten fin­ner man blant an­net tid­li­ge­re re­gio­nal leder for Kel­ly-ser­vices, Mi­riam Csan­goYaa­cov, som i 2015 ble til­delt pri­sen for årets kvin­ne­li­ge leder på Sør­lan­det. Csan­go øns­ker ikke å kom­me med kom­men­tar på nå­væ­ren­de tids­punkt.

– Vi har re­flek­tert over an­tall kvin­ne­li­ge sø­ke­re, men det er vans­ke­lig å si hvor­for ikke fle­re sø­ker. Det kan tyde på at det er fle­re menn som er i den­ne type mar­ked, og som ser seg selv i en sånn rol­le, sier Rag­nar Even­sen.

Han for­tel­ler at kom­mu­nen job­ber med å få gode, dyk­ti­ge kvin­ner inn i le­den­de po­si­sjo­ner, men at det først og fremst i hver en­kelt stil­ling er vik­tig å lete etter den bes­te kan­di­da­ten uav­hen­gig av kjønn.

Even­sen for­tel­ler at am­bi­sjo­nen er å sen­de ut et til­bud om an­set­tel­se i lø­pet av nes­te uke.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Tek­nisk di­rek­tør i Kris­tian­sand kom­mu­ne, Rag­nar Even­sen (bil­det), sam­men med råd­mann Tor Som­mer­seth er an­svar­li­ge for å an­set­te den nye næ­rings­sje­fen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.