50 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

4. juli 1967

●● Pop-mu­si­ker­ne Mick Jag­ger og Keith Richard - beg­ge med­lem­mer av grup­pa Rol­ling Sto­nes - er blitt gjort til mar­ty­rer etter at de ble dømt til feng­sels­straf­fer for brudd på nar­ko­tika­lo­ven, skri­ver en rek­ke bri­tis­ke søn­dags­avi­ser. Hundre­vis av til­hen­ge­re har gitt ut­rykk for sitt syn ved lar­men­de de­mon­stra­sjo­ner i ga­te­ne si­den dom­men ble kjent. Sun­day Ti­mes kal­ler dom­men over Jag­ger og Richard - som fikk hen­holds­vis tre må­ne­der og ett års feng­sel - en slags hevn fra sam­fun­nets side og hev­det at den var alt for streng når r man tar i be be­trakt­ning at det er førs­te gang dee for­bry­ter seg. Ob­ser­ver me­ner dom­men ikke har skremt noen fra å bru­ke nar­ko­ti­ka, men har skapt to mar­ty­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.