10 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

4. juli 2007

●● Tis­ser du på of­fent­lig sted, kan det svi­vi på pun­gen. Po­li­ti­et har nem­lig skrudd bø­te­ne opp i væ­ret for uri­ne­ring på of­fent­lig sted i Kris­tia­nansand. I ver­ste fall kan bo­ten bli på 8000 kro­ner. Kris­tian­sand er helt klart Nor­ges dy­res­te stor­by når det kom­mer til det å late van­net på of­fent­lig sted. Stan­dard­bo­ten er fort­satt på 4000 kro­ner, men kri­mi­nal­sjef Ar­ne Pe­der­sen sie­rer at hvert en­kelt til­fel­le vil bli vur­dert opp­pp mot en ska­la. – I sær­lig gra­ve­ren­de til­fel­ler el­ler kan bo­ten bli på 8000 kro­ner, sier Pe­der­sen.rsen. – Blir du for ek­sem­pel bøte­lag for uri­ne­ring ne­ring på of­fent­lig sted den ene da­gen og gjen­tar ntar lov­brud­det da­gen etter, kan jeg ga­ran­te­re at vi dob­ler bo­ten, sier Pe­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.