Er Starts stil for am­bi­siøs?

15 kam­per, åtte sei­re, fire uav­gjor­te og tre tap. Start er fort­satt i grei rute til opp­rykk.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● Når det ikke fly­ter sit­ter folk igjen med et inn­trykk av et Start­lag uten sær­lig tem­po og frem­drift, som stort sett spil­ler på tvers og ikke tar mu­lig­he­te­ne som byr seg frem­over.

●● Be­tyr det at de bør kas­te det de hol­der på med og prø­ve noe nytt?

Mitt svar på det er nei. Jeg tror ikke det er så mye som skal til før det sit­ter. En skade­fri Andreas Hol­lin­gen og et par nye fjes kan være nok. Dess­uten vil al­ter­na­ti­ve og mer di­rek­te må­ter å spil­le på, bry­te med Pe­der­sens fi­lo­so­fi. Jeg tror ikke Start-tre­ne­ren leg­ger om til mer lang­pas­nin­ger el­ler hur­tig spill i lengde­ret­nin­gen, som sik­kert noen sav­ner.

●● Spørs­må­let er hvor mye tid han får. Med nye ei­ere øker pres­set og re­sul­tat­kra­ve­ne. Et re­le­vant spørs­mål er om det nye sty­ret, som tro­lig tar over drif­ten av topp­fot­ball­sat­sin­gen, lar ham fort­set­te om ikke pre­sta­sjo­ne­ne bed­rer seg og det blir opp­rykk? Jeg tror han er av­hen­gig av et opp­rykk.

●● Da må Stei­nar Pe­der­sen og Start få til to ting:

1. At de spil­ler­ne som er der ut­vik­ler seg og blir langt bed­re til å be­hers­ke spille­sti­len Pe­der­sen leg­ger opp til.

2. At det hen­tes inn for­sterk­nin­ger som gjør at det­te la­get fun­ge­rer bed­re enn nå.

●● Slik frem­ti­den ser ut akku­rat nå bør det være gode muligheter til å lyk­kes med beg­ge de­ler. Men da MÅ klub­ben tref­fe på over­gangs­mar­ke­det.

●● Og får la­get pas­nings­spil­let og den am­bi­siø­se spille­sti­len til å sit­te er Start plut­se­lig et lag som er ar­tig å se på igjen. Der­for er det bare en ting som gjel­der fore­lø­pig: Å fort­set­te å øve til det sit­ter.

FOTO: NTB SCANPIX

Ei­rik Wich­ne mot El­ve­rum søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.