An­ders­son hen­ter Start-as­sis­tent

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Øy­vind Dal­seth er fer­dig i Start etter nes­ten fire år i klub­ben.

Det be­kref­tet Start på sine nett­si­der man­dag.

Han blir nå Mat­tias An­ders­sons as­sis­tent­tre­ner i Aren­dal Fot­ball.

– Jeg har hatt et luk­sus­pro­blem når jeg har valgt, og vil tak­ke for åre­ne i en fantastisk klubb med fan­tas­tis­ke men­nes­ker. Jeg har fått ut­fol­de meg, ut­ford­ret meg og tes­tet gren­ser og kom­mer all­tid til å ten­ke po­si­tivt om ti­den i klub­ben, selv om det selv­sagt også har vært ut­ford­ren­de år, sier Dal­seth til klub­bens nett­si­der.

Øy­vind Dal­seth var Stei­nar Pe­der­sens as­sis­tent­tre­ner i fjor. Etter at Andreas Jens­sen kom inn, har han fun­gert mer som et bin­de­ledd mel­lom ut­vik­lings­av­de­lin­gen og A-la­get.

Nå gjen­for­enes han med Mat­tias An­ders­son, som han sam­ar­bei­det godt med da svens­ken var i Start for noen år til­ba­ke.

Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen li­ker ikke å mis­te en av sine hjel­pe­re til ri­va­len:

– Jeg har bare po­si­ti­ve ting å si om Øy­vind, og det er synd for Start som klubb å mis­te en hard­tar­bei­den­de og dyk­tig per­son. Øy­vind øns­ket nye utfordringer og vi øns­ker han mas­se lyk­ke til i ny jobb, sier Pe­der­sen.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Øy­vind Dal­seth er fer­dig i Start og fort­set­ter tre­ner­kar­rie­ren i Aren­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.