Vil heve Ski­fes­ti­va­len til nye høy­der

Ro­sen fra Pet­ter Nort­hug og co. har gitt Od­der­sjaa blod på tann. På sikt vil de gjø­re Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val like stor som 20 mil­lio­ners­fes­ti­va­len Blink i Ro­ga­land.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

– Det er bare vi som er be­grens­nin­gen for hvor stor vi kan bli. Men Blink har brukt man­ge år på å bli så stor, og det kom­mer vi også til å tren­ge, un­der­stre­ker renn­le­der Nils Vi- dar Stray.

I strå­len­de som­mer­vær lør­dag, foran fle­re tu­sen til­skue­re, ble ti­de­nes førs­te Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val ar­ran­gert ved Fiske­bryg­ga. Et­ter­på ros­te Pet­ter Nort­hug og lands­lags­lø­per­ne ar­ran­ge­men­tet opp i sky­ene, og ga ty­de­lig ut­trykk for at de had­de lyst til å kom­me til­ba­ke.

– INVESTERING I FREM­TI­DEN

– Jeg er im­po­nert over ar­ran­ge­men­tet og at så man­ge møt­te oppe. Jeg hå­per det­te blir et år­lig ar­ran­ge­ment, sa lør­da­gens vin­ner, Ni­klas Dyr­haug.

– Det­te var rett og slett dritar­tig, sa lands­lags­lø­per Emil Iversen.

– Med et slikt vær hå­per jeg det blir fle­re kon­kur­ran­ser i frem­ti­den, sa Pet­ter Nort­hug.

Og det er akku­rat dét Od­der­sjaa har pla­ner om. År for år skal ar­ran­ge­men­tet vokse ut fra årets bud­sjett på 600.000 kro­ner.

– I år var må­let å gå i null, noe vi er ri­me­lig sik­re på at vi gjør. Men vi ser på året som en investering i frem­ti­den, sier Stray.

FRA SEKS TIL 20 mill.

Han er im­po­nert over hva de har fått til i Ro­ga­land, hvor Blink-fes­ti­va­len i slut­ten av juli går over fire da­ger og sam­ler lang­renns­lø­pe­re og ski­skyt­te­re fra 18 na­sjo­ner. I til­legg er det gra­tis­kon­ser­ter med De­lil­los, Åge Alek­san­der­sen og Post­giro­byg­get og det er rulle­ski­ar­ran­ge­men­ter for barn.

Ar­ran­ge­men­tet har si­den åp­nings­året i 2006 gått fra en om­set­ning på seks til 20 mil­lio­ner – og har fire an­sat­te i til sam­men tre års­verk. I til­legg er rundt ti klub­ber med på ar­ran­ge­ments­si­den, og som takk for dug­nads­ar­bei­det nøt de i 2016 godt av et over­skudd på 750.000 kro­ner.

– Hoved­mo­ti­va­sjo­nen vår er by- og re­gions­ut­vik­ling. Selv­føl­ge­lig bren­ner vi for idret­ten, men hvis ikke vi ska­per ver­di­er som byen har be­hov for, kla­rer vi hel­ler ikke å fi­nan­siere det, sier Odd Lang­hel­le, dag­lig leder i Blink­fes­ti­va­len.

De ope­re­rer med an­slags­vis 60.000–70.000 til­skue­re på fire da­ger til gra­tis­ar­ran­ge­men­tet.

fun­net Ide­elt TIDS­PUNKT

Nils Vi­dar Stray me­ner Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val har fle­re ess i er­met, som kan bli gull verdt når de nå skal byg­ge ar­ran­ge­men­tet for frem­ti­den.

– Pub­li­kums­mes­sig må vi ha Nor­ges mest spek­ta­ku­læ­re arena med Fiske­bryg­ga og Gra­va­ne som ku­lis­ser, og nes­te år har vi en klar am­bi­sjon om tv-sen­ding. Og i og med at rulle­ski har blitt en så vik­tig del av ski­spor­ten, og Kris­tian­sand er som­mer­ho­ved­sta­den i Nor­ge, kan vi bru­ke det­te ak­tivt i mar­keds­fø­rin­gen, sier Stray.

Ski­for­bun­det sier også at må­neds­skif­tet juni/juli er guns­tig, og nå øns­ker Od­der­sjaa å ar­ran­ge­re pa­ral­lelt med Palme­sus hvert år.

– Da er det mye folk i byen, og det gir også lø­per­ne som øns­ker det an­led­ning til å få med seg Fes­ti­va­len, sier Stray – vel vi­ten­de om at fle­re av del­ta­ker­ne dro rett på Palme­sus i år.

ØNS­KER Nort­hug TIL­BA­KE

– Hva er Ski­fes­ti­va­len uten Pet­ter Nort­hug?

– Han har en ma­gisk po­si­sjon i det nors­ke folk. Selv­føl­ge­lig sat­ser vi på å få ham til­ba­ke nes- te år, i lik­het med alle de and­re lands­lags­lø­per­ne, sier Stray.

– Hva er mo­ti­va­sjo­nen med ar­ran­ge­men­tet?

– Vi øns­ker bed­re re­krut­te­ring til alle ski­klub­be­ne i om­rå­det. Se på hva de har fått til i Ro­ga­land. Til tross for enda mil­de­re kli­ma, har de både en im­po­ne­ren­de re­krut­te­ring og fle­re ster­ke lø­pe­re, på­pe­ker Stray.

– VIK­TIG for RE­KRUT­TE­RING

I kjøl­van­net av Blink­fes­ti­va­len har både re­krut­te­rin­gen og ta­len­te­ne i Ro­ga­land blomst­ret.

– Det er vans­ke­lig å an­slå hvor stor ef­fek­ten har vært, men den har vært vik­tig. Blink­fes­ti­va­len har vært et stort høyde­punkt for lø­per­ne våre, sier Si­vert Wiig, leder av lang­renns­ko­mi­té­en i Ag­der og Ro­ga­land Ski­krets, som har fulgt ski­spor­ten i fyl­ket tett si­den Blink så da­gens lys i 2006.

Ro­ga­land har blant an­net to av Nor­ges størs­te lang­renn­s­ta­len­ter, i Linn Ravn­dal, som ble junior­nor­ges­mes­ter i år, og i Si­vert Wiig, som var svært nær ved å kva­li­fi­se­re seg for junior-vm.

– Det var i åre­ne rundt star­ten av Blink-fes­ti­va­len at vi be­gyn­te å sat­se stort på rulle­ski i Ro­ga­land, og der har vi gjort det så sterkt at det ble lagt mer­ke til i Ski­for­bun­det, sier Wiig.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

– Må­let var å lage en folke­fest, noe vi de­fi­ni­tivt lyk­tes med førs­te året, sier renn­le­der Nils Vi­dar Stray. Her spur­ter Hei­di Weng i mål som vin­ner foran Astrid Uh­ren­holdt Ja­cob­sen og An­ne Kjer­sti Kalvå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.