Sør­lan­dets svar på Ve­ne­zia fyl­ler 10 år

Ver­ken Pa­nama­ka­na­len el­ler Suez­ka­na­len kun­ne skil­te med halve Euro­pas konge­hus til åp­nings­fes­ten. Ti år et­ter Span­ger­eid­ka­na­len ble åp­net, bloms­ter byg­da som ald­ri før.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

Ti år et­ter Span­ger­eid­ka­na­len ble åp­net, bloms­ter byg­da som ald­ri før. – Det har vært et utro­lig vel­lyk­ka pro­sjekt som har be­tydd mye både for Span­ger­eid som bygd og Lin­des­nes som kom­mu­ne, sier ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen.

– Det er et pluss å lig­ge langs ka­na­len si­den det er her man hå­per og tror det fram­ti­di­ge sen­trum i byg­da skal lig­ge, sier San­na Schou Sven­ne­vik.

Den ukes­gam­le fri­sør­sa­lon­gen, Sa­long Schou, lig­ger like ved ka­na­len med en ut­sikt få fri­sør­sa­lon­ger er for­unt.

– Nå har jeg hatt full­book­e­de ti- me­lis­ter så langt, men jeg hå­per jo å få noen drop-in kun­der fra ka­na­len, sier Sven­ne­vik.

Vi har tatt tu­ren til det som må kun­ne be­teg­nes som Sør­lan­dets Ve­ne­zia, nær­me­re be­stemt Span­ger­eid i Lin­des­nes for å høre hva fast­bo­en­de, tu­ris­ter og næ­rings­liv me­ner om Span­ger­eid­ka­na­len.

KONGELIG ÅP­NING

For nøy­ak­tig ti år si­den i dag var det nem­lig dron­ning Son­ja som fikk gle­den av å åpne Span­ger­eid­ka­na­len, med halve Euro­pas konge­hus som til­skue­re. Det skul­le visst­nok ha noe å gjø­re med en kongelig 70-års­dag, men det blir en de­talj i den­ne sam­men­heng.

– Det har vært et utro­lig vel­lyk­ka pro­sjekt som har be­tydd mye både for Span­ger­eid som bygd og Lin­des­nes som kom­mu­ne. Vi er av­hen­gi­ge av tu­ris­te­ne som kom­mer, og har man­ge næ­rings­dri­ven­de som le­ver av dem. Det ser vi på alle de nye be­drif­te­ne som har pop­pet opp rundt ka­na­len, sier Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen.

Lin­desnes­ord­fø­re­ren lar seg nem­lig ikke be to gan­ger når hun blir spurt om hva den 930 me­ter lan­ge ka­na­len mel­lom Njerve­fjor­den i sør og Lene­fjor­den i nord har be­tydd for den gam­le vi­king­byg­da.

– Som­mers­tid har det blitt helt utro­lig flott med et yren­de liv på sjø­en. Folk ko­ser seg i og langs ka­na­len og det har rett og slett blitt en per­le, fort­set­ter Kris­tof­fer­sen.

– BES­TE EIENDOMMEN I BYG­DA

Og kose seg vir­ker det som ekte­pa­ret Ma­ri­an­ne og At­le Helge­land fra Sand­nes gjør, der de lig­ger i hver sin sol­seng like ved ka­na­len i det «gam­le» sen­trum av Span­ger­eid.

– Det er svi­ger­for­eld­re­ne mine som ei­er hu­set, så har vi fått låne det ei uke nå i fe­rien, for­tel­ler At­le.

– Vi har den bes­te eiendommen i hele Span­ger­eid. Ka­na­len har gjort det vel­dig ko­se­lig, det er mye liv og røre, og også vel­dig so­si­alt, sup­ple­rer Ma­ri­an­ne.

– Jeg har en lille­bror som har hyt­te len­ger ute i ka­na­len, og da er det jo vel­dig greit å kun­ne ta bå­ten ned på be­søk, fort­set­ter hun.

Og selv om land­fas­te tu­ris­ter ko­ser seg med ka­nal­ut­sikt, liv og røre, er det jo båt­tu­ris­te­ne ka­na­len først og fremst er lagd for.

– ALT DU TREN­GER

Ved gjeste­bryg­ga nede på Bå­ly er Odd Sørensen fra Man­dal på vei inn for å fyl­le driv­stoff.

– Vi had­de nok hel­ler holdt oss i skjær­går­den rundt Man­dal had­de det ikke vært for ka­na­len, sier han.

– Her har du alt du tren­ger med bu­tik­ker, fiske­mot­tak og spise­ste­der. Det er også mye liv og røre, og un­der Ka­nal­da­gen i hel­ga var det svart av folk her, fort­set­ter Sørensen.

– HAR OPP­DA­GET SPAN­GER­EID

Et stein­kast fra bryg­ga er Le­ne Fjeld­s­kår i full gang med å ser­ve­re fi­le­ter av alle fiske­slag til sult­ne kun­der.

– Vi star­tet opp et­ter ka­na­len kom, så det er vans­ke­lig å si hvor­dan det vil­le vært uten. Men vi får mye be­søk av båt­tu­ris­ter, og det vir­ker som om man­ge har opp­da­get Span­ger­eid. Sær­lig fra Man­dal og øst­over, sier Fjeld­s­kår.

I det nye bygge­fel­tet på Bå­ly­mo­en, like ved ka­nalut­lø­pet, gjør en side­ka­nal at hu­se­ne har bryg­ge og båt­plass rett i ha­gen.

Kai Ose­stad, ka­nal­boer og ei­en­doms­meg­ler, me­ner ka­na­len har ført til at Span­ger­eid er ei bygd i vekst.

– At byg­da har blitt at­trak­tiv å bo i, skal ka­na­len ha mye av æren for. Sko­len er ut­vi­det og nå skal det byg­ges fler­bruks­hall, for­tel­ler Ose­stad, som får støt­te av ord­fø­re­ren.

– Skal vi til­trek­ke oss nye inn­byg­ge­re med god ut­dan­nel­se og øko­no­mi, må vi til­by at­trak­ti­ve tom­ter. Det får de her, med «tean» i ka­na­len.

– OVER ALL FORVENTNING

Ivar Lin­dal var den som lo­set ka­nal­pro­sjek­tet i havn gjen­nom sine tolv år som ord­fø­rer i Lin­des­nes i pe­rio­den 1999 til 2011.

Han me­ner det som har skjedd i Span­ger­eid de sis­te ti åre­ne er over all forventning.

– Både næ­rings­ut­vik­lin­gen og til­flyt­tin­gen var jo øns­ke­de kon­se­kven­ser av ka­na­len, men det har skjedd mye ras­ke­re enn vi kun­ne håpe, sier Lin­dal og fort­set­ter:

– At det er skapt så man­ge ar­beids­plas­ser og flyt­tet så man­ge unge folk til byg­da er jeg vel­dig for­nøyd med, sier ex-ord­fø­re­ren om en­kelt­sa­ken han bruk­te mest tid på av alt i sin ord­fø­rer­pe­rio­de.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

San­na Schou Sven­ne­vik åp­net fri­sør­sa­long like ved ka­na­len i for­ri­ge uke. Hun hå­per på drop-in be­søk fra pas­se­ren­de båt­tu­ris­ter når av­tale­boka til­la­ter det. Her er det Hans Ter­je Gab­ri­el­sen som får seg ny sveis.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Odd Sørensen fra Man­dal me­ner hjem­kom­mu­nen har mye å lære av Lin­des­nes når det kom­mer til å leg­ge til ret­te for båt­tu­ris­ter i skjær­går­den. Kan hen­de får han øns­ket sitt opp­fylt når de to kom­mu­ne­ne slås sam­men.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Fa­mi­li­en Helge­land fra Sand­nes har fått låne hu­set til for­eld­re­ne til Ma­ri­an­ne (til høy­re) i ei uke. Og når væ­ret vi­ser seg fra sin bes­te side er det ikke noe som er bed­re enn å kose seg i so­la. Fra ven­st­re Mil­ly (3), At­le og Ma­ri­an­ne Helge­land.

ARKIVFOTO: JAN-ERIK STILAND

Da­væ­ren­de ord­fø­rer Ivar Lin­dal slår av en prat med dron­ning Son­ja un­der åp­nin­gen av Span­ger­eid­ka­na­len i 2007. Kong Ha­rald føl­ger med fra si­den.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Det er hek­tis­ke som­mer­uker for Jen­tan på Bå­ly og man­ge av kun­de­ne som kom­mer inn­om er forbi­pas­se­ren­de båt­tu­ris­ter kan med­ei­er og styre­le­der Le­ne Fjeld­s­kår for­tel­le.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ju­lie Ose­stad (1) stor­ko­ser seg på bryg­ga ved Bå­ly­mo­en i Span­ger­eid. Bygge­fel­tet har en side­ka­nal fra Span­ger­eid­ka­na­len som gjør at man kan ha båt­plass og bryg­ge i ha­gen.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Span­ger­eid­ka­na­len for­bin­der Njerve­fjor­den i sør med Lene­fjor­den i nord, som skim­tes i bak­grun­nen av bil­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.