Sterkt kri­tisk til po­li­ti­et et­ter hen­leg­gel­se

Fle­re stor­tings­po­li­ti­ke­re rea­ge­rer på at po­li­ti­et hen­la an­mel­del­sen om ty­ve­ri, sam­ti­dig som Tor Si­gurd Brans­dal fikk 75.000 kro­ner i bot for å leg­ge ut over­våk­nings­bil­der på Face­bo­ok.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TIAN­SAND TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

Stor­tings­po­li­ti­ke­re kri­ti­se­rer po­li­ti­et et­ter hen­leg­gel­se av sa­ken der Tor Si­gurd Brans­dal ble fra­stjå­let et stil­las.

– Jeg har en sterk hen­stil­ling til po­li­ti­et om å gjen­opp­ta etter­forsk­nin­gen i den­ne sa­ken. Det er ikke slik at man kan inn­stil­le etter­forsk­nin­gen når man har bil­der, sier Ulf Leir­stein (Frp), med­lem i Stor­tin­gets jus­tis­ko­mi­té.

– Po­li­ti­et må be­gyn­ne å gjø­re job­ben sin, leg­ger han til.

Han vil ta hele sa­ken opp med jus­tis­mi­nis­ter Per Wil­ly Amundsen (Frp).

Man­dag skrev Fædre­lands­ven­nen om Tor Si­gurd Brans­dal som opp­lev­de at et stil­las for­svant fra be­drif­ten. Han had­de over­våk­nings­bil­der av to per­soner som han men­te stod bak ty­ve­ri­et. Dis­se bil­de­ne fikk po­li­ti­et, men Brans­dal la dem også ut på be­drif­tens side på Face­bo­ok.

Po­li­ti­et hen­la sa­ken, mens Data­til­sy­net gav han en bot på 75.000 kro­ner for å ha iden­ti­fi­sert per­sone­ne.

RE­AK­SJO­NER

Sa­ken har en­ga­sjert folk over hele lan­det et­ter at den ble om­talt i både Af­ten­pos­ten og NRK. Nest­le­der i jus­tis­ko­mi­te­en, An­ders Werp (H),er blant dem som rea­ge­rer:

– Det ve­sent­li­ge og vik­tigs­te i den­ne sa­ken, er at det vir­ker som om po­li­ti­et ikke føl­ger opp en sak der det ser ut til å være en kjent gjer­nings­per­son. Det å føl­ge opp sa­ker med an­tatt kjent gjer­nings­per­son er vik­tig. Hvis ikke ram­mer det folks retts­fø­lel­se, sier han.

Ka­ri Henriksen (Ap) sit­ter også i jus­tis­ko­mi­te­en, men er for ti­den i Hvite­russ­land. Hun over­la­ter til Le­ne Våg­s­lid (Ap) i sam­me ko­mi­té å sva­re:

– Jeg me­ner det er pro­ble­ma­tisk at po­li­ti­et ikke tar sa­ken, og for­står at det­te rok­ker ved folks retts­fø­lel­se. Det­te kan vise hvor pres­set po­li­ti­et er på res­sur­ser. Vi me­ner pen­ge­ne i stør­re grad skul­le ha gått til po­liti­dis­trik­te­ne og ikke bli lig­gen­de i di­rek­to­ra­tet, sier hun.

GJOR­DE SØK

Fædre­lands­ven­nen var tirs­dag i kon­takt med både po­liti­mes­ter Kir­sten Linde­berg og Ter­je Kadde­berg Skaar som le­der den fel­les på­tale­en­he­ten i Ag­der po­liti­dis­trikt.

– Det er ikke rik­tig at po­li­ti­et ikke tar tak i den­ne type sa­ker. Ag­der po­liti­dis­trikt har høy opp­kla­rings­pro­sent på vin­nings­kri- mi­na­li­tet. I den­ne kon­kre­te sa­ken har vi et bil­de av en per­son som vi dess­ver­re ikke har fått treff på i våre sys­te­mer, skri­ver han i en epost.

– Er det ak­tu­elt for dere å etter­fors­ke den­ne sa­ken på nytt?

– Nei, det er det ikke så­fremt det ikke til­kom­mer opp­lys­nin­ger som er eg­net til å iden­ti­fi­se­re ved­kom­men­de per­son. Det er ikke ak­tu­elt for po­li­ti­et å of­fent­lig­gjø­re bil­de av ved­kom­men­de per­son.

– Hva sy­nes po­li­ti­et om at folk leg­ger ut bil­der på sine Face­bo­ok­si­der der per­soner blir etter­lyst?

– Det er i strid med lov­ver­ket, og po­li­ti­et sy­nes selv­sagt ikke at det er greit.

FIKK BOT

Per Si­gurd Brans­dal har fått var­sel om en bot på 75.000 kro­ner. Det var også det­te som fikk Vi­dar Klep­pe (Dem) til å ta opp sa­ken førs­te gang. Han er kun­de hos bil­verk­ste­det.

– Her er det en be­drifts­ei­er som har gjort det han kun­ne for å ver­ne sin egen be­drift. Man må ha for­stå­el­se for at han tar sa­ken i egne hen­der i en slik si­tua­sjon. Men her blir sa­ken snudd på ho­det og det er den lov­ly­di­ge bor­ge­ren som blir bøte­lagt, sier Klep­pe

Ulf Leir­stein (Frp) er langt på vei enig. Han me­ner ikke at man skal få leg­ge ut hva som helst i so­sia­le medi­er, men sy­nes stør­rel­sen på bo­ten er uri­me­lig.

– Det han har gjort er brudd på for­skrif­ten, men her kan Data­til­sy­net ut­øve skjønn. De kun­ne ha gått mot­satt vei enn det de har gjort og satt bo­ten til null, sier han.

SKJERPENDE

Når Data­til­sy­net har gitt en bot på 75.000 kro­ner, skyl­des det at bil­de­ne fikk en om­fat­ten­de spred- ning, at per­son­ver­net er kren­ket og at be­drif­ten har tatt lo­ven i egne hen­der. Stør­rel­sen er også ut­målt på bak­grunn av om­set­nin­gen i Vågs­bygd Bil­verk­sted som Tor Si­gurd Brans­dal ei­er.

An­ders Werp for­sva­rer det­te lov­ver­ket, selv om han me­ner bo­ten vir­ker høy.

– Her me­ner jeg det skal være en høy ters­kel for hva man kan leg­ge ut. Alle har et krav på per­son­vern, en­ten det gjel­der per­soner som er mis­tenkt el­ler ikke. Min re­ak­sjon går på den po­liti­mes­si­ge opp­føl­gin­gen.

Fædre­lands­ven­nen var tirs­dag i kon­takt med jus­tis­de­par­te­men­tet, men po­li­tisk le­del­se had­de tirs­dag etter­mid­dag ikke be­svart våre spørs­mål.

FOTO:

Det­te var et av bil­de­ne som ble lagt ut på be­drif­tens side på Face­bo­ok. På det­te bil­det er an­sik­tet slad­det, mens det var syn­lig på bil­det som ble pub­li­sert. Selv om det ble fjer­net et­ter en stund, had­de Data­til­sy­net li­ke­vel ruk­ket å få det med seg.

Fædre­lands­ven­nen skrev man­dag om Tor Si­gurd Brans­dal som fikk en bot på 75.000 kro­ner fra Data­til­sy­net.

FOTO: KJE­TIL REITE

Vi­de­oka­me­ra­et er mon­tert i re­sep­sjo­nen og fil­mer ut­gangs­par­ti­et. Tor Si­gurd Brans­dal kom­mer til å for­føl­ge sa­ken vi­de­re og ak­ter ikke å be­ta­le bo­ten på 75.000 kro­ner.

FOTO: RUUD, VI­DAR

Ulf Leir­stein i Frp me­ner po­li­ti­et må ta sa­ken opp på nytt og at Brans­dal ikke skul­le fått en enes­te kro­ne i bot.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.