FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KIL­DE: STA­TIS­TISK SEN­TRAL­BYRÅ

Unge og sommerjobb

● På 1990-tal­let had­de fle­re gut­ter enn jen­ter yr­kes­inn­tekt. I 2015 var det mot­satt. 56 pro­sent av alle 17 år gam­le jen­ter had­de yr­kes­inn­tekt i 2015, 48 pro­sent av gut­te­ne.

● Ung­dom på byg­da job­ber mer enn ung­dom i byen.

● Begge Ag­der-fyl­ke­ne har høy­ere an­del yr­kes­ak­ti­ve 17-årin­ger enn lands­gjen­nom­snit­tet med over 60 pro­sent i begge fyl­ke­ne.

● Få inn­vand­rer­ung­dom­mer har jobb. Halv­par­ten så man­ge unge med inn­vand­rer­bak­grunn had­de yr­kes­inn­tekt i 2015 sam­men­lig­net med unge uten inn­vand­rer­bak­grunn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.