2,7

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

MIL­LIO­NER kro­ner må en kom­mu­ne i Roms­dal be­ta­le i er­stat­ning til en kvin­ne et­ter at den ikke gjor­de nok for å for­hind­re mob­bing i ung­doms­sko­len. Dom­men slår fast at kom­mu­nen som skole­ei­er ikke gjor­de nok for å for­hind­re at kvin­nen i ung­doms­åre­ne, fra 6. til 9. klas­se, ble ut­satt for mob­bing. Roms­dal ting­rett me­ner kom­mu­nen opp­tråd­te uakt­somt og at den ikke har klart å opp­fyl­le opp­læ­rings­lo­vens krav om ret­ten til et psyko­so­si­alt mil­jø. NRK om­tal­te sa­ken først. Kvin­nen fikk ald­ri full­ført vi­dere­gå­en­de sko­le og er i dag helt ute av ar­beids­li­vet. Hun er kjent 75 pro­sent in­va­lid et­ter på­kjen­nin­ge­ne hun ble ut­satt for i åre­ne før hun fyl­te 16 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.