8,5

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

PRO­SENT har pri­se­ne på bo­retts­lags­bo­li­ger økt med det sis­te året. Pri­se­ne har ste­get 1,4 pro­sent i lø­pet av and­re kvar­tal, vi­ser tall fra NBBL. Med det sis­te kvar­ta­lets øk­ning er gjen­nom­snitt­lig to­tal­pris for en bo­retts­lags­bo­lig i over­kant av 2,7 mil­lio­ner kro­ner, vi­ser kvar­tals­tal­le­ne fra Nors­ke Bo­lig­bygge­lag (NBBL). Det er and­re må­ned på rad med øk­ning, et­ter et me­get sterkt sis­te kvar­tal i 2016. Li­ke­vel tror NBBL at pris­veks­ten kom­mer til å fla­te ut. – Tid­li­ge­re pro­gno­ser med ut­fla­ting i lø­pet av året, stad­fes­tes så langt ved tal­le­ne som pre­sen­te­res for 2. kvar­tal. Yt­ter­li­ge­re rente­kutt vir­ker usann­syn­lig, sier NBBLS ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Thor Eek.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.