– To som­mer­se­son­ger har gått tapt

Dag­lig le­der ved Bøn­der i Byen er lei av å sta­dig for­hol­de seg til nye da­to­er for åp­ning av Øv­re Torv. Tirs­dag ble åp­nin­gen for­sin­ket igjen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LENA RUSTAN FIDJESTAD lena.fidjestad@fvn.no

– Det ser ut som vi mis­ter hele som­mer­se­son­gens inn­tek­ter. Selv om de åp­ner de­ler av om­rå­det, kom­mer vi fort­satt til å få byg­nings­ar­beid og lag­rings­plass av verk­tøy rett uten­for ser­ve­rin­gen vår. Det er bit­tert å se at alle and­re res­tau­ran­ter får på plass sine ute­ser­ve­rin­ger, mens det på Øv­re Torv vir­ker som de gjør alt an­net klart før de be­gyn­ner med om­rå­det vårt, sier dag­lig le­der i Bøn­der i Byen, Tom Helge Djup­ha­gen.

I som­mer har Bøn­der i Byen hatt 25 uten­dørs, inn­gje­re­de sitte­plas­ser. Møb­ler til om­kring 100 sitte­plas­ser er kjøpt inn, men har ennå ikke sett da­gens lys.

– TO SOMMERE ER TAPT

Tirs­dag var det be­fa­ring på Øv­re Torv, med håp om å åpne to tredje­de­ler av det gjen­stå­en­de torv- om­rå­det. Djup­ha­gen var fore­spei­let at han mu­li­gens kun­ne få åpne ute­ser­ve­rin­gen sin, men må be­la­ge seg på å ven­te til tid­ligst ons­dag – når det skal tas en ny vur­de­ring.

Om det åp­nes, vil Bøn­der i Byen få til­ba­ke de­ler av ute­ser­ve­rin­gen sin, selv om det vil pågå vi­de­re ar­beid mel­lom Øv­re- og Ned­re Torv, fra dom­kir­ken til fon­te­nen.

– Jeg vil si jeg er ir­ri­tert, ja. Vi har i hvert fall tapt en mil­lion i må­ne­den i om­set­ning i som­mer­må­ne­de­ne, et­ter det jeg be­reg­ner. I til­legg har vi selv spyt­tet inn to mil­lio­ner for å over­le­ve. To som­mer­se­son­ger med ute­ser­ve­ring har gått tapt, men det ver­ste er nok den dår­li­ge til­gan­gen hit, sær­lig i år som broa ikke ble satt opp – si­den de skul­le bli fer­di­ge før som­mer­en, fort­set­ter Djup­ha­gen.

– PERSONALE å TEN­KE På

Han sy­nes også det har vært vans­ke­lig å plan­leg­ge fram i tid, når de til sta­dig­het har for­holdt seg til nye åp­nings­da­to­er.

– I star­ten ble vi fore­spei­let at ar­bei­det skul­le pågå i åtte må­ne­der. Nå har det nes­ten gått to år, og vi får in­gen kla­re svar i for­hold til dato. Jeg har personale å ten­ke på, og det er vans­ke­lig å plan­leg­ge som­mer­be­man­ning når jeg ikke vet med sikkerhet hva som kom­mer til å skje, sier den dag­li­ge le- de­ren, og leg­ger til at det hele tæ­rer på tål­mo­dig­he­ten.

Selv om det øko­no­misk blir tøft, reg­ner Bøn­der i Byen med å over­le­ve nok en høst- og vin­ter­se­song.

– Det had­de ikke vært mu­lig om vi ikke gikk inn med egen­ka­pi­tal, sva­rer Djup­ha­gen.

– VI ER SLITNE

Bra­him El­kalady ved Le Mon­de for­tel­ler at byg­nings­ar­bei­det tæ­rer på.

– Nå er vi slitne. Hver gang vi be­gyn­ner å se lys i tun­ne­len, blir vi skuf­fet. Vi be­fin­ner oss midt i en bygge­plass, med kaos, støv og bråk. Sei­nest i går kut­tet de i be­tong uten­for her. Det er ikke hyg­ge­lig for gjes­te­ne. Vi har man­ge pla­ner, men tør ikke set­te i gang med noe, be­skri­ver han.

Han reg­ner med at de har tapt mel­lom 40 og 50 pro­sent av om­set­nin­gen.

– Det er like før vi må kas­te inn hånd­kle­et. Jeg er for­ban­na nå. De har krang­let om stein og hel­ling på tor­vet, men ten­ker ikke på oss og 15–16 an­sat­te som ri­si­ke­rer å mis­te ar­beids­plas­sen sin. Selv om de åp­ner de­ler av Øv­re Torv, vil ikke kun­de­ne få mu­lig­het til å nyte res­tau­ran­ten med vi­de­re ar- beid uten­for, tord­ner El­kalady.

– MØ­TES IGJEN I MOR­GEN

Jon Bjør­gum i Torv­par­ke­ring AS for­tel­ler un­der be­fa­rin­gen at det er mind­re ting som gjen­står, men fram­he­ver vik­tig­he­ten av at ar­bei­det blir gjort or­dent­lig.

Blant an­net er det en li­ten grop ute på plas­sen, som er tre centi­me­ter dy­pe­re enn res­ten av om­rå­det. Det må også gjø­re noen end­rin­ger ved en inn­gang i Råd­hus­kvar­ta­let.

– Det ble ikke tatt en en­de­lig be­slut­ning i dag, så vi mø­tes igjen ons­dag for å gå opp om­rå­det på nytt. In­ten­sjo­nen er frem­de­les å prø­ve å åpne de­ler av Øv­re Torv ons­dag etter­mid­dag el­ler kveld, sier han.

– VI ER SNART I MÅL

Han har for­stå­el­se for frust­ra­sjo­nen, og sier at fo­ku­set nå er å få ar­bei­det fer­dig – jo ras­ke­re jo bed­re.

– Det har vært en lang og tung mot­bak­ke til ti­der, men vi er snart i mål. Det har dess­ver­re tatt leng­re tid enn fore­spei­let, av uli­ke grun­ner – ek­sem­pel­vis en lang af­fæ­re i for­hold til valg av om det skul­le leg­ges dren­sas­falt, og en på­føl­gen­de pe­rio­de med dår­lig pro­duk­sjon, for­kla­rer Bjør­gum.

Hvis det blir åp­ning av de­ler av Øv­re Torv ons­dag, vil det være åpent fram til fon­te­nen. I til­legg vil det være mu­lig å pas­se­re om man kom­mer fra Kirke­gata – i begge ret­nin­ger, via Wer­ge­lands­par­ken.

Dag­lig le­der ved Hånd­ver­ke­ren, Erik Wik­støl, har ikke an­led­ning til å kom­men­te­re sa­ken nå, men vi­ser til ut­ta­lel­ser i and­re sa­ker om byg­nings­ar­bei­det.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Slik ser det ut uten­for Bøn­der i Byen tirs­dag, med inn­gjer­det ute­ser­ve­ring. Tom Helge Djup­ha­gen for­tel­ler at de sta­dig må tør­ke støv av bord og sto­ler.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Jon Bjør­gum i Torv­par­ke­ring AS på be­fa­ring av Øv­re Torv. I bak­grun­nen stu­de­rer ar­beids­grup­pa en grop i un­der­la­get som er om­trent tre centi­me­ter dy­pe­re enn res­ten av om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.