Størs­te ny­bil­sal­get i juni på 31 år

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

I juni ble det re­gist­rert 14.228 nye per­son­bi­ler i Nor­ge. Det er det høy­es­te tal­let for den førs­te som­mer­må­ne­den si­den 1986.

– Det­te be­tyr at de høye re­gist­re­rings­tal­le­ne vi så i mai fort­set­ter også i juni, sier di­rek­tør Øy­vind Sol­berg Thor­sen i bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen Opp­lys­nings­rå­det for Vei­tra­fik­ken (OFV), som har lagt ut sta­ti­stik­ken på sine nett­si­der. Ju­ni­tal­let er 28 pro­sent høy­ere enn snit­tet for sam­me må­ned de ti sis­te åre­ne.

I lø­pet av årets seks førs­te må­ne­der er det re­gist­rert til sam­men 77.983 nye per­son­bi­ler, 0,3 pro­sent fle­re enn i førs­te halv­år i fjor. Næ­rings­an­de­len, in­klu­dert pri­vat leas­ing, står for 52,6 pro­sent av ny­bil­sal­get.

Null­ut­slipps­bi­ler had­de en mar­keds­an­del på 27,7 pro­sent i juni, med 3.948 nye re­gist­re­rin- ger, fle­re enn i noen tid­li­ge­re en­kelt­må­ned. Hy­brid­bi­ler sto for 25 pro­sent av per­son­bil­mar­ke­det. Det gjen­nom­snitt­li­ge ut­slip­pet fra de nye bi­le­ne er 78 gram CO2 per kilo­me­ter.

– Det er re­kord­lavt, både i norsk og in­ter­na­sjo­nal måle­stokk. Den sto­re an­de­len el­bi­ler og lad­ba­re hy­bri­der i juni trek­ker Co2-ut­slip­pet kraf­tig ned, for­kla­rer Thor­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.