En lønn­som olje­in­du­stri?

Det førs­te Ras­mus Hans­son og MDG gjor­de på Stor­tin­get var å fore­slå at Nor­ge skul­le ta olje­fon­det (pen­sjons­fon­det) ut av kull. In­gen av de and­re par­ti­ene stem­te da for det­te. Si­den gikk hele Stor­tin­get inn for det. MDGS for­slag har vist seg å være øko­no­mi

Faedrelandsvennen - - MENING - ELISABETH LINDLAND, stor­tings­kan­di­dat og by­styre­med­lem MDG Man­dal

Hus­ker du Mong­stad­ut­byg­gin­gen? Ar­bei­der­par­ti­et trum­fet gjen­nom å byg­ge gass­kraft­verk på Mong­stad for bare noen år si­den. Nå er det i ferd med å bli ned­lagt. Det har vært en feil­in­ves­te­ring i mil­li­ard­klas­sen. Kan det sam­me skje med and­re ar­beids­plas­ser in­nen olje-og gass­næ­rin­gen? Ja, me­ner vi. Å tro at vi kan fort­set­te å sat­se på olje-og gass­in­du­stri­en som om ikke noe har skjedd, er ikke rea­lis­tisk.

Øko­nomi­pro­fes­so­re­ne Knut Ei­nar Ro­sen­dahl og Mads Greaker hev­der at sta­tens egne lønn­som­hets­be­reg­nin­ger i for­kan­ta v den på gå­ende­olje­le­tin­gen i Ba­rents­ha­vet er fag­lig uhold­ba­re. Øko­no­me­ne rea­ge­rer blant an­net på at sta­ten bare har la­get en opp­stil­ling over for­ven­te­de lø­pen­de inn­tek­ter og kost­na­der frem mot 2050. Van­lig frem­gangs­måte er å ta hen­syn til rente­ef­fek­ten og be­reg­ne en nå­ver­di, noe som vil syn­lig­gjø­re hvil­ke kost­na­der som kom­mer nært i tid og inn­tek­ter som lig­ger langt inn i frem­ti­den.

De rea­ge­rer også på at sta­ten ikke tok med seg olje­pris­fal­let fra 2014 til 2016 i sine be­reg­nin­ger. Ri­si­ko­en for­ut­byg­ging s over­skri­del­se rer hel­ler ikke­be­hand­let av sta­ten, til­tross for at de to enes­te ut­byg­gin­ge­ne i det nors­ke Ba­rents­ha­vet gikk på enor­me kost­nads­over­skri­del­ser. Miljø­as­pek­tet og CO 2kost­na­der ble hel­le rik­ke til­lagt vekt i sta­tens regne­styk­ke.

Øko­no­me­ne mer­ket seg at alle fei­le­ne de opp­da­get, gikk i én ret­ning: Inn­tek­te­ne er over­vur­dert, og kost­na­de­ne un­der­vur­dert.

Le­der av Gre­en­peace Nor­ge, Truls Gu­low­s­en, kal­ler sta­tens lønn­som­hets­be­reg­nin­ger for slur­ve­te. Olje­bo­ring i Ba­rents­ha­vet er ikke bare klimaog miljø­fiendt­lig, men også en øko­no­misk ri­si­ko som kan ram­me vel­ferds­sta­ten og nors­ke skatte­be­ta­le­re hardt.

I Frank­ri­ke har pre­si­dent Macron og mi­nis­ter for «øko­lo­gi og so­li­da­ri­tet», Ni­co­las Hu­lot, vars­let at de vil stop­pe all le­ting et­ter mer olje og gass: Det blir ikke le­ting på nye om­rå­der i Frank­ri­ke el­ler i om­rå­der som Frank­ri­ke sty­rer.

Frem­over øns­ker Miljø­par­ti­et De Grøn­ne å fase ut norsk olje og gass over en 15-års pe­rio­de og byg­ge opp grøn­ne ar­beids­plas­ser. I ste­det for å spil­le rus­sisk ru­lett med klo­dens klima og Nor­ges øko­no­mi, vil vi sat­se på tryg­ge nors­ke ar­beids­plas­ser.

Et grønt skif­te i norsk øko­no­mi, bort fra olje­ut­vin­ning, kan gi en sik­ker og bære­kraf­tig øko­no­misk kurs. Miljø­par­ti­et De Grøn­ne vil in­ves­te­re i and­re næ­rin­ger: sol­ener­gi, hav­vind­tek­no­lo­gi, bølge­kraft, skips­fart, bio­øko­no­mi, hav­bruk, skog­bruk og tje­neste­yten­de sek­tor. Svært mye har vi også å vin­ne på at det ikke blir kli­ma­kri­se. Er det noe som vil øke ut­gif­te­ne og ska­pe sto­re in­ter­na­sjo­na­le ut­ford­rin­ger, så er det glo­bal opp­var­ming. MDG vil ta vare på frem­ti­den, og da må vi ha frem­tids­ret­te­de ar­beids­plas­ser.

❞ I ste­det for å spil­le rus­sisk ru­lett med klo­dens klima og Nor­ges øko­no­mi, vil vi sat­se på tryg­ge nors­ke ar­beids­plas­ser.

FOTO: NTB SCANPIX

Et grønt skif­te i norsk øko­no­mi, bort fra olje­ut­vin­ning, kan gi en sik­ker og bære­kraf­tig øko­no­misk kurs. Miljø­par­ti­et De Grøn­ne vil in­ves­te­re i and­re næ­rin­ger: sol­ener­gi, hav­vind­tek­no­lo­gi, bølge­kraft, skips­fart, bio­øko­no­mi, hav­bruk, skog­bruk og tje­neste­yten­de sek­tor, skri­ver ar­tik­kel­inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.